HORLIVÁ TOUŽENÍ PO NEBESKÉM RÁJI
Svatoroční muzika 106
1. Můj žádoucí
Bože všemohoucí,
když na tě zpomínám,
od lásky omdlívám,
nic nemiluji nad tebe,
přijmi mně k sobě do nebe.
2. Kdež plesají
a sladce zpívají
svatí andělove,
nebeští žáčkove.
Jejích líbezná zpívání
táhnou srdce k milování.
3. Kdež stromove,
tu svatých stanove,
z zelených větvíček
jde tichý větříček,
všelikou žalost zahání,
ode všech neřesti chrání.
4. Jaro milé,
má kvítky spanilé,
listeček nechřadne,
travička nevadne,
věčnostálou zelenosti
vzbuzuje svaté k radosti.
5. Mučedlníci,
Boží služebníci,
v oděvu barveném,
jak růže červeném,
co jasné slunce se stkvějí,
po ráji se procházejí.
6. Panicove,
Boží miláčkove,
uprostřed bylinek
vijí sobě vínek
z listků nikdy neuvadlých,
z kvítků vůně rájské plných.
7. Panny bílé,
tváří slíčné, milé,
mezi liliemi,
vonnými růžemi
přesladce zpívajíc chodí,
Beránek Boží je vodí.
8. Každý svatý
má přibytek zlatý,
z drahého kamení
jejích jsou stavení
v arcírozkošných zahradkách
při mnohých čerstvých studánkách.
9. V té radosti
beze všech žalostí
vesele zpívají
a Boha vzývají.
Ó kyž s ními věčně zpívám,
tebe, Boha mého, vzývám.

O NEBESKÉM JERUZALÉMĚ
Svatoroční muzika 107
1. Jak se stkví město nebeské,
v němž jest komonstvo andělské,
nad zlato jest, nad stříbro jest
jeho krása a jeho čest.
2. Nic nad nim zázračnějšího,
nic většího, pevnějšího,
nic dražšího, pěknějšího,
nic nenajdeš milejšího.
3. Na věky věkův trvati
bude to město a slouti
Jeruzalem, vlast přešťastná,
všem vyvoleným obecná.
4. K tomu městu mistr žádný
nepřiložil ruce pracný,
sám Stvořitel slovem jedním
vyzdvíhl jest je všem svatým.
5. Teď ne v zrcadle blýskavým
neb v nějakém stínu tmavým
tvář Boží svatí spatřují
a v ni se mile kochají.
6. Patrně všecko shlídají,
písně svaté prozpívaji
a Boha svého milují,
jméno jeho vychvaluji.
7. Darmoť jest, nic tak rozkošné,
nic tak drahé, nic tak pěkné,
jako jest nebeské město,
na něž pamatůjme často.
8. Zevnítř všecko jest stříbrné,
vnitř semo tam pozlacené,
perla drahá každá brána,
stkvostné bydlo Boha Pána.
9. Měsíc noc nepostříbřuje,
den slunce nepozlacuje,
Beránek světlo dodáva,
jasný, milý časy dáva.
10. Sem, sem všichni pospíchejte,
sem, sem všickni vylítejte,
vám svá křídla holubičky
ať propůjči a hrdličky.
11. Šťastný jest, kdo tam dolítne,
z mnohého zlého vyníkne,
na věky se radovati
bude s vámi, všickni svatí,
    Amen.

SROVNÁNÍ NAŠE VŮLE S BOŽSKOU, ZVLÁŠTĚ PŘED SMRTI
Svatoroční muzika 108
1. Co chce můj Bůh, to já též chci,
s nim se ve všem srovnávam,
svou vůli o všecky věcí
jeho vůli poddávám.
Když s nim mínim,
nezavínim,
nemám se proč rmoutiti.
Vůle Páně
ať se stane,
tak chci živ, mrtev býti.
2. Co sobě Bůh oblibuje,
to se mně také líbi,
k tomu mé srdce svoluje,
vím, že v ničemž nechybi,
žádná radost,
žádná žalost
s Bohem mne nerozvede,
potupa, čest,
ďábelská lest
z té vůle mne nesvede.
3. Vůli Boží já se řídím,
co chce Bůh, chci činíti,
nejlepší věc v světě vidím
Bohu poddánu býti,
ve dne, v noci,
zdráv, v nemoci
vůli Boží vykonám,
v dobrém štěstí
i neštěstí,
v tom setrvám, až skonám.
4. Nechť, jak chce, se mnou zacházi,
jsem vždy po vůli jeho,
nechť mnou, jak chce, kam chce, házi,
jsem co mič v rukou jeho,
Boží vůle
jest má vůle,
Bůh mne vodí na níti.
Protí Bohu
nic nemohu
ani nechci činíti.
5. Z Boží ruky rád přijímám
zdraví, nemoc, žalosti,
dobré, zlé, nic nevynímám,
buď po jeho libostí,
když lahodí,
když uhodí,
jest hoden cti a slávy.
Když mne švíhá,
tu vystříhá
jako otec laskavý.
6. Co chce můj Bůh, to libují,
nechám ho všim vládnouti,
s jeho rozkazem slibují
nikdy se neminouti.
Pod tim správcem
a ochráncem
ničehož se nebojím,
jeho správa
mně zastáva,
vždycky šťastně obstojím.
7. Co chce můj Bůh, to chci stále,
pro nic nechci reptati,
buď na mnoze, neb na mále,
cokoli ráčí dáti,
ať vezme zas,
v který chce čas,
dím: Co dal, ráčil vzíti,
buď chváleno
jeho jméno.
Chce-li, může vrátiti.
8. Co chce můj Bůh, ať se stane,
buď drslavé, buď hladké,
z tvé ruky přijímám, Pane,
věcí hořké i sladké.
Zde mne mrskej
pro hřích mrzskej,
můj nebeský Tatičku,
švíhej časně,
odpusť věčně,
zde líbám tvou metličku.
9. Za to tě toliko žádám,
popřej mi tvé milosti,
v tobě svou naději skládám,
uděl trpělivosti.
S tvou pomoci,
ne svou moci,
protivenství přemohu,
skrze tebe,
ne skrz sebe,
všeckno dovesti mohu.
10. Chceš-li, Bože, abych stonal,
rád chci nemocen býti,
chceš-li abych brzo skonal,
rád chci brzo umříti:
i stonáním
i skonáním
chci tvou vůli plníti,
potom, věčně
a srdečně
»Staň se vůle tvá!« zníti.

VZDYCHÁNÍ DUŠE V OČISTCI
Svatoroční muzika 109
1. Uslyš, prosím, mé volání,
uslyš, věčný Bože,
uslyš pláč můj a slyš lkání,
pomoz z mého hoře!
  Nakloň k hříšné ucha tvého,
  ach, nezavrhuj žádného
  v tě doufajícího!
2. Ach, v dlouhém přilíš vězení,
Pane, pozůstávám,
však velké mé provínění
nijakž nezastávam;
  toliko hledám milosti,
  ach, tehdy z té tvé štědrosti
  vyveď z těch ouzkosti!
3. Dlouhá v prudkém ohni chvíle,
ukrať, dobrý Pane,
ó kyž mně odpustíš mile,
prosím, ať se stane!
  Ne dle mého provínění,
  neprodlužůj mé spasení
  pro tvé umučení.
4. Pomož z žaláře temností,
z tak bídného stanu,
ať vzdám chvály na vysostí
hojné mému Pánu.
  Ach, ukrať, ukrať bolestí
  pro ty, jenžs sám ráčil snesti,
  dej to věčné štěstí!
5. Vzhlédni na mně v mém zármutku,
v přetěžkém trestání,
neukládej dle mých skutků
ubohé pokání;
  sice bídná neobstojím,
  milosti tvou se vždy kojím,
  spravedlnosti bojím.
6. Ó Strážce můj, tebe žádám,
potěš zarmoucenou,
že pomůžeš, tak se nadám,
vzhlédni na ztrápenou,
  pomocti já si nemoha,
  tu přímluvu čiň u Boha,
  odtud ať pomáha.
7. Žížeň má ať již přestane,
hlad můj ať pomine,
zimě, horku ať se stane
konec, ať promine
  mně všecky mé nepravosti,
  spáchané někdy z křehkosti
  hned od mé mladosti.
8. Ach, volati nepřestanu,
neb mne všecko nutí,
dokud šťastně nedostanu
to odpočinutí;
  volejte, přátele mojí,
  váš hlas Boží hněv ukoji,
  ten jej upokojí.
9. Pro odplatu, prosím, Boží
z muk těch pomahejte,
duši, jenž tak prudce hoří,
obvlažení dejte,
  málem pomocti můžete,
  málem toho dovedete,
  ach, kyž zpomenete!

DRUHÁ TÉŽ VZDYCHAJÍCÍ DUŠE
Svatoroční muzika 110
1. Přetěžkou ruku tvou,
kterou mou nebohou
duši trestati ráčíš!
Ale spravedlivě,
rozvažujíc bedlivě,
protí mně, Bože, kráčíš.
2. Ach, kdož mně přispěje?
K vám má jest naděje,
přátele mojí milí.
Vymozte z ouzkosti,
pomozte z těžkosti
mně smutné v tuto chvíli.
3. Ach, ach, oheň páli:
ó by se mnou káli
všickni potomci mojí!
Ach, plamen sužuje,
bolest rozmnožuje,
ach, kdož pláč můj ukojí?!
4. Ó předlouhá chvíle,
jak zde mnohem dýle
než na sta let zůstávam,
větší zde bolestí
než v světě neřestí
ráda za pravý dávám.
5. Není oddechnutí
ni odpočinutí,
ach, konce nenacházim!
Ach, kam se obrátím,
kterak muk ukrátím?
K přátelům se ucházím.
6. Pomozte z plamene,
almužna zažene
má přehrozná trápení:
ach, se nezpečůjte,
o mé usilujte,
přátele, vykoupení.
7. Ej, zase z trestání,
z těžkého pokání
volati nepřestávám,
za skutek milosti
já v tyto horkosti
vás, vás, přátele, žádám!

ROZMLOUVÁNÍ DUŠE ŽIVÉ S DUŠI V OČISTCI ZŮSTÁVAJÍCÍ
Svatoroční muzika 111
1. Hrozné slyším naříkání,
odkůd to pocházi?
Pláč, křik, žalostivé lkání,
co kde komu scházi?
Rci, kdo jest, ráda pomohu,
učiním, seč býti mohu,
nijakž neoslyším,
jak prosbu uslyším.
2. »Já jsem: mé jest naříkání,
znám se, můj jest ten hlas.
V hrozném zustávám pokání
pro můj někdejší kvas,
od tebe žádám pomoci,
trápená jsouce dnem noci,
ach, pomoz ubohé,
zkrať trápení mnohé!«
3. Ó dušičko zarmoucená,
pomocti ráda chci,
k zproštění jaká jest cena
vyrčená, sama řci.
Mnoho nechť jest nebo málo,
by trápení konec vzalo,
vše ihned učiním,
upřímně já míním.
4. »Nemeškej: z ohně hrozného,
ach, pomoz z ouzkosti,
pomoz z horka náramného,
z těch hrozných temností.
Chci se zase odsloužíti,
tebe vždy v pamětí míti,
věz, nezapomenu,
máš vzíti odměnu.
5. Pomoz skrz svaté modlení,
to se může státi.
Skrz těla tvého mrtvení
muk mých se ukrátí.
V tom jsem já byla lenivá,
nedbánlivá, choulostivá.
Ach, pomoz pro BOHA,
zas prosím ubohá!
6. Oči mých nezavírala,
všetýčkou bývala.
Nic ustum neodepřela,
přilíš jim hověla,
proto trápení veliké,
v žížeň, v bolestí všeliké
obrátil se ten kvas,
ach, dlouhý, dlouhý čas!
7. Uši mých nastavovala
k nestydaté řečí.
Příčinu sama dávala:
malou měla péči,
bych se BOHU zalíbila,
zdržela, co jsem slíbila,
ach, jak jsem chybila,
přilíš jsem zbloudila!
8. Vtipu, rozumu, pamětí
k zlému užívání
nemohl BŮH dýl hověti,
uložil pokání.
Hořím, musím se trápiti,
dá on se však ukrotiti,
hleď ten hněv krotiti,
nechtěj oslyšeti.
9. Statku, zboží Bůh vzáctného
popřál mně v hojností,
času nad jiné dlouhého
půjčil z své štědrostí,
já užívala k marnosti,
lidem, ne Bohu k libostí,
provinění mé znám,
buď všem k vejstraze vám.
10. Nad tim vším že jsem želela,
ó já zarmoucená,
almužny dáti velela,
nejsem zatracená,
však v očistci pozůstávám,
pomoci tvé očekávám,
pomoz, prosím tebe,
žádej pomoc z nebe!
11. Ať jest srdce tvé ozdobné
skrz svaté pokání.
Skrz Svátosti převelebné
časté přijímání.
Skrz vyslyšení mše svatý:
takové za mně outraty
budou k spomožení,
hned se vše promění.
12. Pomoz, ach, pomoz ztrápené,
bude odměněno,
pomoz velmi zarmoucené
pro to Boží jméno,
z ohně, z síry pomoz, z smuly,
naplníš v tom Boží vůli,
k tobě mám naději,
zas tobě přispějí!«

ZA MRTVÉ: DE PROFUNDIS
Svatoroční muzika 112
První díl
1. Z hlubokostí volající
a tě, Kriste, vzývající
rač mile uslyšeti,
rač mile uslyšeti.
2. Koří se a k nohám padá
mátě církev, jenž tě žádá
za dušičky všech věrných,
za dušičky všech věrných.
3. Rač své uši nachýliti,
k prosbám vroucím je skloniti,
polehčení popříti,
polehčení popříti.
4. Neb toho vyhledáváme,
oni s námi, milý Pane,
svatého smilování,
svatého smilování.
5. Známe to, že jsme hříšnici,
jak předkove, tak potomci,
vymluvít se nám nelze,
vymluvít se nám nelze.
6. Však tu obět rač přijíti
a pro ni se nakloniti,
kterou ofěrujeme,
kterou ofěrujeme.
7. Tu jsi ty již ofěroval
Otci, kdyžs na kříži skonal
pro světa vykoupení,
pro světa vykoupení.
8. Ona buď jim k polehčení,
z těžkých muk vysvobození
pro tvé krve cezení,
pro tvé krve cezení.
9. Jak jsi ráčil uložiti,
pokutu jim vyměříti,
trpí a snáši mile,
trpí a snáši mile.
10. Jsouc v tvé moci a trestání,
čekají vždy smilování,
bolestem polehčení,
bolestem polehčení.
11. V tebe věří, v tě doufají
a s nepochybnou nadějí
upěnlivě vzdychají,
upěnlivě vzdychají.
12. Očekávají dnem noci
od tebe rychlé pomoci
v plném smutku oudolí,
v plném smutku oudolí.

Druhý díl
13. S ními společně žádáme,
bys milostiv byl prosíme
všem věrným dušem, Pane,
všem věrným dušem, Pane.
14. Zprostil je bydla temného,
ó Kriste, pro se samého,
na prosbu lidu tvého,
na prosbu lidu tvého.
15. Tvá předůstojná Matička
a s ni spolu říše všecka
tvých milých nebešťanův,
tvých milých nebešťanův,
16. za ně k tobě se přimlouvá
a za polehčení žádá,
Ježíši milosrdný,
Ježíši milosrdný.
17. Pro tvé svaté drahé rány
a přehořké umučení
neračiž oslyšeti,
neračiž oslyšeti.
18. Jich provínění všecka smaž,
vokovy a vazby rozvaž,
na milost k sobě přijmí,
na milost k sobě přijmí.
19. Brány smrti rač zbořiti
a nebesa otevřiti
k věčnému živobytí,
k věčnému živobytí.
20. By oni vyjdouc z vězení,
všechny dali k zahanbení
své hlavní nepřátely,
své hlavní nepřátely.
21. Do ráje přišli krásného,
jim i nám připraveného,
obydlí rozkošného,
obydlí rozkošného.
    Amen.

ZA MRTVÉ K PANNĚ MARIJI
Svatoroční muzika 113
1. V očistci všechněm duším lkajicím
a se plamenem prudkým trápícím,
jenžto se páli bez uhašení,
račiž přispěti tvé slitování,
  ó Maria!
2. Studně přístupná, jenž vinny smejváš,
všechněm pomaháš a nepohrdáš,
tvou ruku k bídným, milostna, vztáhni,
v trápeních lkají an bez přestání,
  ó Maria!
3. Vždy upěnlivě k tobě vzdychají,
vysvobození z těch muk žádají,
by aspoň tvář tvou mohli spatříti,
radosti věčné s tebou užiti,
  ó Maria!
4. Klíči Davidův, jenž ráj otvíráš,
pomoz všem bídným, jichž soužení znáš,
kteří se trápí bez polehčení,
vyveď je z domu toho vězení,
  ó Maria!
5. Pravidlo věrných a světlo pravých,
spasení všechněch v tě doufajících,
račiž vždy mrtvé v paměti míti
a Syna tvého za ně prositi,
  ó Maria!
6. Ó požehnaná, skrz tvé zásluhy,
žádáme, zastaň tvé mrtvé slouhy,
pokutu zlehči, kterou snášejí,
a buď jim cestou k odpočívání!
  Ó Maria!

JINÁ K PANNĚ MARIJI ZA MRTVÉ
Svatoroční muzika 114
1. Maria, všech potěšení,
vyslyš prosby i upění
za pomoc tě žádajících,
doufánlivě volajících,
  pros za duše věrných mrtvých,
  ó Maria!
2. Poroučíme ti přátely,
dobrodince, nepřátely,
jenž z tohoto světa vyšli,
do očistcových muk přišli.
  Pros za duše věrných mrtvých,
  ó Maria!
3. Matko, ke všem litostivá,
rač jim býti milostivá,
pomoz jim z jejich trápení
k věčnému Boha vidění.
  Pros za duše věrných mrtvých,
  ó Maria!
4. Jenž hříšné mile schraňuješ,
žádného nezavrhuješ,
přispěj v očistci ztrápeným,
jiné pomoci zbaveným.
  Pros za duše věrných mrtvých,
  ó Maria!
5. Všech věrných mrtvých dušičky
u tebe, milé Matičky,
jisté pomoci hledají,
k tobě přijíti žádají.
  Pros za duše věrných mrtvých,
  ó Maria!
6. Jednim slovem jim spomůžeš,
neb skrz Syna všecko můžeš,
promluviž za ně slovíčko,
promluv, milá všech Matičko!
  Pros za duše věrných mrtvých,
  ó Maria!
7. Mléko z tvých prsuv tekoucí
jest co vodička žádoucí,
když se v očistec vylévá,
dušička v ohni okřívá.
  Pros za duše věrných mrtvých,
  ó Maria!
8. Pros, neb tvou prosbou krev čistá
z boku Pána Jezu Krista
na dušičky se rozleje,
všecken očistec zaleje.
  Pros za duše věrných mrtvých,
  ó Maria!

DUŠE V OČISTCI
Svatoroční muzika 115
První díl
1. Ó hrozné bolesti,
které musím snésti
v této ohnivé peci,
nelze vypraviti,
jak perně platiti
musím za marné věcí.
2. Kyž jsem prv myslila,
časně rozvážila
očistcová trápení,
bylať bych marnosti,
tělesné líbosti
vypustila z myšlení.
3. Ó krátké radosti,
k jak těžké žalosti
mně bídnou jste přivedly,
brzoť jste minuly,
co voda splynuly,
ó jak jste mne podvedly!
4. Někdejší chechtání,
kratochvílné hraní
v pláč mi se obrátilo.
Marné štěbetání
v smutné naříkání
brzo se proměnilo.
5. Ač pak v této době
tělo hnije v hrobě
ode mne rozloučené,
však za vše platiti
musím, se trápiti,
co zhřešilo sloučené.
6. Tvář mou někdy milou,
červenou, spanilou,
červi naskrz zvrtali.
Těla mého líčka,
z červena běličká,
žáby, hadí požrali.
7. Před nemnoha časy
kadeřavé vlasy
hlavu krásně šlechtily:
již mrzce zmatení,
hnisu přimíšení
od hlavy se pustily.
8. Nicméně drahný čas
pro ten některý vlas
bolest mne obklíčuje,
mé tváře líčení,
marné okrášlení
ohněm se vyčišťuje.
9. Oči, jichž libostí,
marné všetečnosti
přespřilíš jsem hověla,
z mých hříchův mně viní,
smutně lkáti činí.
Kyž jsem na to pomněla!
10. Trápím se, že uši
toho, co nesluši,
s kocháním poslouchaly,
slýchané básničky
a světské písničky
to jsou mi vyjednaly.
11. Již místo housliček,
veselých písniček
slyším: Ach! Auve! Běda!
Jiného zpívání
krom smutného lkání
ať zde žádný nehledá.
12. Pro marnost v vonění
veliké trápení
musím zde podníkati,
pro vonné kvítečky,
frejířské věnečky
mám hrozný smrad vystáti.

Druhý díl
13. Že v dobrých krmičkách,
sladkých polívčičkách
bylo mé oblíbení,
ukrutně se mučím,
velkým hladem skučím,
nemajíc občerstvení.
14. Že zbytečním pitím
a do sebe litím
Boží hněv jsem vzbudila,
v prudkém ohni prahnu,
kyž krůpěj dosáhnu,
již bych žížeň hasila!
15. Kyž jsem pomlouvání,
zlých šprymů, tlachání
na straně zanechala,
takových žalostí,
tak hrozných těžkostí
byla bych nepoznala!
16. Proč jsem šperkováním,
tanci, hodováním
tak pěkný čas zmrhala?
Ó bych měla nyní
půl čtvrtí hodiny,
bych se prospěšně kála!
17. Ó by se vrátil zas
ten arcídráhný čas,
jejž jsem v hříšich strávíla!
Jináč bych hodinky
i nejmenší chvílky,
jináč sobě vážila!
18. Již pak, ó zármutku,
čas záslužných skutků
nikdy míti nebudu!
Než bez zasloužení,
podstoupiv trápení,
až všecken dluh odbudu.
19. Ale kdý odbudu?
Ach, dlouho zde budu,
dlouho se mám trápiti!
Mnoho jsem zhřešila,
mnoho navroubila,
dlouho musím platiti.
20. Všecko, co myšlením,
řečí neb činěním
kdýkoli jsem zhřešila,
z všeho jsem víněná,
k ohni odsouzená,
až bych vše zaplatila.
21. Ó hrozné trápení,
ó těžké placení,
předlouho zde zustanu,
leč od vás, přátele,
jenž jste ještě v těle,
ňákou pomoc dostanu!
22. Ó přátele milí,
v tak žalostné chvíli
nade mnou se smilujte!
Z tak hrozných trápení
skrz vroucné modlení
vymocti mně pečujte.
23. Mše svaté slyšením,
posty i tryzněním
pomoc mi učiníte.
Almužny dávaním,
chudých odíváním
z těch muk mne vyplatite.
24. Já když odsud vyjdu,
před tvář Boží přijdu,
na vás zase vzpomenu.
Vám mnohé milosti
od božské štědrosti
zjednati nepominu.

O VĚČNOSTI
Svatoroční muzika 116
První díl
1. Čeho po svém skončení
má se člověk báti?
Co po světa zkažení
má zlého nastati?
Ach, hrozná věčnost nastane,
to rozvažůj, ó křesťane!
2. Hrozná věčnost nastane,
jak vyjdeme z světa,
koho v hříšich zastane,
jižť jest po něm veta.
Podle svého zasloužení
půjde k věčnému trápení.
3. A což jest věc strášlivá,
rychle se k nám blíži,
není věčnost lenívá,
již již se přiblíži.
Vždy buď hotov, ó člověče,
komu o spasení péče.
4. Kdo s pokáním odkláda
a dobrý čas tratí,
když se nejméně nadá,
smrt jeho zachvátí.
Tuť mu zlá věčnost nastane,
kyž na to pomníš, křesťane!
5. Nezdrahej se slyšeti,
coť dím o věčností,
chciť pravdu povědíti
k strachu, užaslostí:
věčnost počna, vždycky trvá,
nikdá ji nic nepřetrvá.
6. Jako v kole žádného
konce nevidíme,
tak času posledního
v věčnosti nevíme.
Nikdy věčnost neskonáva,
vždy v své celosti zustáva.
7. Mysli vrch písku státi
z země až do nebe,
jak dlouho by měl bráti
z toho (ptám se tebe),
kdo by, začnouce nyníčko,
každých sto let vzal zrnýčko.
8. Ach, bylť by aspoň někdy
konec toho braní,
ale věčností nikdy
nebude skonání.
Když by nic z vrchu nebylo,
z věčnosti nic neubylo.
9. By kdo v pekle plačicí
slzičku jedinou
vylil, v letech tisici
zase vylil jinou,
ach, jak by dlouho ten plakal,
než by jich s žejdlik vyplakal.
10. Nicméně by ty slzy
Bůh svou moci choval,
co ten bidník vyslzi,
tolik by dochoval,
že by celý svět ztopily,
všecky hory přestoupily,
11. však po tom všem slzení
peklo se nezhasi,
věčnosti konce není.
Všecky její časy
v své celosti zustávají.
Kyž to lidé rozjímají!
12. Čti let na sta, tisíce,
nic není k věčnosti,
přidej million více,
ještě není dosti,
rovnáš-li ten čas s věčností,
činíš skutek nemoudrostí.
13. Sečti mořské krůpěje
i byliny zemské
i prach, jimž vítr věje,
i hvězdy nebeské,
množ to podlé své líbosti,
nepřijdeš na čas věčností.

Druhý díl
14. Dokud Bůh Bohem bude,
ani v nebi radost,
ani v pekle nebude
konec míti žalost.
Ó žádoucí rájska radost,
ó hrozná pekelná žalost!
15. Kain již v pekle hořel
pět tisic let i víc,
avšak ještě neshořel,
neubylo mu nic,
nic neubylo z trápení,
má hořeti bez skončení.
16. Pověz nám, ó boháči
v pekle pochovaný,
co tě tak nutí k pláči
a k tomu zoufání?
Dí: »Ach, ach, věčné trestání,
bez naděje smilování!«
17. Též Lazara se ptejme
o dobré věčnosti,
původ věděti chtějme
jeho veselosti.
Dí: »V Bohu jest mé kochání
a vždy bude bez skonání.«
18. Tak, hle, věčnost spaseným
jest dobrá, radostná,
naprotí zatraceným
jest zlá a žalostná.
Dobrá buď nám k potěšení,
zlá k prospěšnému zděšení.
19. Ach, nemá-liž dobrého
člověka těšiti,
an ví, že od milého
Boha má mzdu vzíti.
Mzdu rájskou, mzdu bez skonání
za každé dobré konání.
20. Ach, nemá-liž hříšného
člověka děsiti,
an ví, že od přísného
soudce má mzdu vzíti.
Mzdu věčného zatracení
za každé těžké hřešení.
21. Ó bychom na dni věčné
často vzpomínali,
trápení nekonečné
pilně rozjímali,
jináč bychom živi byli,
nikdy bychom nezhřešili!
22. Bychom věčné radosti
horlivě žádali,
jináč bychom žádosti
těla odpírali!
Kdo ví, co znamená věčnost,
hříchů se štíti, hledá ctnost.
23. Jsouc nyní na rozcestí,
co mám vyvoliti?
Ctnostný-li život vesti,
či po hříchu jíti?
Bodlavá jest cesta ctnosti,
rozkošná jest nepravostí.
24. Nechci hříchu.
Lahodí jedno okamžení,
tim na duši uvodí
věčné zarmoucení.
Nechci já pro okamžení
ztratiti věčné spasení.
25. Po ouzké cestě ctností
chci za Kristem jíti,
budu po té ouzkosti
věčný život míti.
Blaze, kdo krátkou bolesti
získal sobě věčné štěstí.

POHRZENÍ POMÍJEJÍCÍHO SVĚTA
Svatoroční muzika 117
1. Co pomahá světská sláva,
an pomíji jako tráva?
Dým v povětří větrem hyne,
život náš dnes, zejtra mine.
2. Co trůn pánuv, berla králuv,
co koruny potentátuv?
Všecko někdy vezme konec,
smrt poslední chce mít tanec.
3. Co spomahá krásným býti,
třebas tvář anjelskou míti?
Nejpěknější sprchá růže,
v hrobě hníje tělo, kůže.
4. Měj i oči křišťálový,
měj i pysky korálový,
buď vlas žlutý víc než zlato,
v brzkém čase bude bláto.
5. Měj zlatohlav neb hedbáví
a cokoli oči vábí,
zlato země jest červená,
marná jest u lidí cena.
6. Co jest roucho šarlatové?
Krev jest, lejno hlemejžďové,
pejše musi sloužit moře,
bude někdy těžké hoře.
7. Co choditi v aksamitě?
Ošaťte se, jak umíte!
Pošlo z červíčkuv přediva,
nač se světa pejcha dívá!
8. Co červ z sebe vyhazuje,
velice člověk šacuje!
V tom se sadí a nadýmá,
své kochání, rozkoš mívá.
9. Měj se dobře, marný světe,
kratičký dym, jarní květe,
nedám se tobě mámiti,
volím věčnou rozkoš míti.
10. Čiň, jak tě tvá vede líbost,
já nestojím o tvou milost.
Vzdychám, dychtím po věčnosti,
časně sahám k pobožnosti.

PŘÍDAVEK Z STARODÁVNÍ PÍSNĚ ZA MRTVÉ
Svatoroční muzika 118
Milosrdný Bože, prosím za to,
rač se znáti k svému stvoření,
neboť nejsem než popel a bláto,
odpustiž mi mé provínění.
Když budu na tvém soudu státi,
rač se ke mně milostivě znáti,
dej mi s sebou věčně přebývati,
dej mi s sebou věčně přebývati.
  KONEC
 1–27    28–55    56–80    81–105    106–118 
 titulní strana  Svatoroční muzika – úvod  rejstřík incipitů   rejstřík titulů