Ze vztahů mezi literaturou umělou, pololidovou a lidovou

Jedním z úkolů literární historie, který je stejně naléhavý jako obtížný (a to tím obtížnější, o čím starší literaturu jde), je zkoumání interference literatury umělé s pololidovou a lidovou. K problému se již hodně psalo, ať jmenujeme práce B. Václavka, J. Hrabáka, K. Horálka, nebo z mladší badatelské generace K. Palase, B. Beneše a J. Kolára. Jejich zkoumání zmíněné problematiky vychází ze stanoviska literárně vědného. Z téže pozice je psán i můj příspěvek, jehož cílem je ukázat, k jakým proměnám výchozího textu může dojít na jeho pouti různými oblastmi slovesnosti. Text, který budeme sledovat, je zvlášť výhodný proto, že jeho různé verze máme dochovány ze všech odvětví slovesnosti (obvykle se stává, že chybí nějaký článek), tedy z literatury umělé, pololidové a lidové slovesnosti, že tyto verze jsou z dost značné časové rozlohy (asi 200 let) a že jde – s výjimkou výchozího znění – ve všech případech o skladby písňové.

Výchozím zněním je známé biblické podobenství o „opatrných“ a „bláznivých“ pannách z Matoušova evangelia kap. 25 (jde o podobenství, které se váže na výklad v kap. 24, v níž Ježíš předpovídá zkázu Jeruzaléma a konec světa):1

1.Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto vzavše lampy své, vyšly proti Ženichovi.
2.Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých.
3.Ty bláznivé vzavše lampy své, nevzaly s sebou oleje.
4.Opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými.
5.A když prodlíval Ženich, zdřímaly se všecky a zesnuly.
6.O půlnoci pak stal se křik: „Aj, Ženich jde, vyjděte proti němu!“
7.Tedy vstaly všecky panny ty a ozdobily lampy své.
8.Bláznivé pak opatrným řekly: „Udělte nám oleje svého, nebo lampy naše hasnou!“
9.I odpověděly opatrné, řkouce: „Bojíme se, že by se snad ani nám i vám nedostalo, jděte raději k prodavačům a kupte sobě!“
10.A když odešly kupovati, přišel Ženich, a které hotovy byly, vešly s ním na svadbu. I zavříny jsou dveře.
11.Potom pak přišly i ty druhé panny, řkouce: „Pane, pane, otevři nám!“
12.A on odpověděv, řekl: „Amen, pravím vám, neznámť vás!“
13.Bdětež tedy, neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.

Biblický text se zřejmě stal inspirací Komenskému, který ho však nepřejal mechanicky, ale pro svůj Kancionál (1659) ho přebásnil tak, že obsah evangelijního podobenství jen stručně připomenul v první sloce písně O desíti pannách, pěti moudrých a pěti bláznivých, a v dalších slokách pak jednak vysvětlil symbolická vyjádření bible (např. sloka druhá), ale jednak, a to hlavně, rozvedl, objasnil a položil důraz na poučení vyplývající z posledního verše podobenství. Nezapře ani v písni dovedného kazatele, který se snaží zpřístupnit odtažitý biblický text širokému publiku (vypomáhá si např. rčeními, přirovnáními ap. blízkými všednímu životu). Komenského zpracování biblického podobenství zní takto:2

Aj, Ženich jde! dí z nebe hlas,
kdo moudrý, nech procítí,
lampu popraviti má čas,
kdo chce hanby ujíti.
  Když Pán o půlnoci přijde,
  svým radost chtěje dáti,
  kdož bláznivou pannou bude,
  ten vně zustane státi.

Lampa ta jest svědomí tvé,
v ní olej víra v Krista,
láska pak s nadějí, to dvé
dá, aby byla jistá.
  Čistý olej býti musí,
  má‑li hořeti jasně,
  sic se plamen sám zadusí,
  zachystejž se jim časně!

Jestliže se zde opozdíš,
nedbaje skutku ctného,
darmo potom jinému díš:
Uděl oleje svého!
  Neb tam kdo má, pro sebe má,
  strom nedává jinému
  stromu ovoce, každý dá
  to, což má, Pánu svému.
Chceš‑li býti z počtu svatých,
musíš znamení míti
kříže Kristova v činech svých
i v srdci platnost číti.
  Nic platen Beránek není
  kozlu, jenž ctnosti nedbá,
  nic též tvrdému kamení,
  dešť plodistvosti nedá.

Mámiti se nedej světu,
jenž tebe k sobě vábí,
nastav mu statečně hřbetu,
však ti ho nerozdlábí!
  Jednom nebuď rozmazaným,
  choulostivě se maje,
  srdcem ale rozvázaným
  zlé vše rozšlapávaje!

Pakliť se udá chybiti,
jakž bývá i moudrému,
od pravdy se uchýliti
k něčemu nedobrému,
  jen v tom nelež a dál nelez,
  upamatuj se zase!
  Pakli vlezeš, dlouho nevěz,
  v témž hned dobuď se čase!
Obrať se k Bohu rychle zas,
suď, žeť orloj vybíjí.
„Dnes“ dokud slove čas,
ten, kterýž prudce míjí.
  Když pak přejde, nevrátí se,
  daremně se ohlédáš,
  k pokání jiného více
  na věky neuhlédáš!

Zcela jinak přistoupil k biblickému textu Adam Michna z Otradovic. Biblické podobenství, které připomíná pouze název písně (Smutek bláznivých panen – Loutna česká, 1653), je autorovi podnětem a prostředkem k tomu, aby se plně soustředil na rozvedení a zdůraznění myšlenky o pomíjejícnosti a podvodnosti tohoto světa a připomínání pekelného trestu těm, jež za svého života holdovali, jak říká Michna, stříbru, zlatu, skvostnému rouchu – prostě „podvodnému světa blátu“. Je to připomínání, které si nijak nezadá (obsahově i výrazově) se spory duše s tělem.3 Naléhavosti Michnových výstrah v Smutku bláznivých panen napomáhá především to, že je píseň komponována jako přímá řeč, vycházející z úst zavržených „bláznivých“ panen, plná kontrastů zesilovaných řazením dramatických výkřiků, nářků, vzdechů, zvolání, proseb apod. vedle pokorných a lítost projevujících výpovědí a zpovědí i varovného napomínání těch, kteří se ještě mohou zachránit a dojít milosti. Tentam je klid kazatelského výkladu Komenského – jsme v typicky barokně dramatickém ovzduší:4

Ó žalostné dřímání
přivedlo nás k zmrhání
jak drahého času,
tak milého < kvasu! >
Otevřete dveře –
nebezpečno ve hře!

Tlučeme, neoslyšte,
volající vyslyšte!
Ej, k nohám padáme,
srdce naše < dáme, >
jsme z vašeho řádu,
nenechte nás zadu!

Dopomáhej k milosti
nás, přenešťastné hosti!
Ó předlouhá věčnost,
věkův neskončenost,
my k tobě křičíme,
po tobě toužíme!

Propůjč nám čtvrt hodinky,
té nezavržuj zmínky!
Pokání činiti,
život náš změniti
srdečně žádáme,
cele se vzdáváme.

„Již darmo!“ odpovídáš,
již z svadby vypovídáš,
již si se zavřela;
již peklo zahříla
< spravedlivost tu > há –
svědčí nebes duha.

Pryč stříbro, pryč zlato,
podvodné světa bláto,
pryč roucho to skvostné,
ach, kyž bylo sprostné!
Jak draze platíme,
se nevyplatíme.
Vlasy zlatem stočené,
s hady nyní skroucené,
jak jste nás zapletly,
v oheň pekla vpletly!
Ach, nyní hoříme,
nikdy neshoříme!

Očičky křištálový,
což vás ďáblové loví!
Často ste skákaly,
nikdy neplakaly,
již z vás slzy tekou,
bolestí se vstekou!

Všetečné duši běda,
již s vámi jest přeběda,
jiná zde muzika!
Čertům duše zvyká,
tať teď zlořečena,
tať jest věčná cena.

Ta na světě zvířátka
a v povětří ptáčátka
a v moři rybičky
nejsou tak bídničký
jak my, odsouzené,
panenky zděšené.

Již se slunce zatmělo
(někdy k nám srdce mělo),
nyní nám zapadá,
od nás již odpadá.
Noc nás obkličuje
a v kozla skličuje.

Vždy se v síře topíme,
v smůle, ohni potíme,
již s námi jest veta!
Opuste vy světa,
jenž ještě milostí
můžte nabýt dosti!

Za poznámku stojí, že u Michny najdeme ještě jinde ohlas biblického podobenství o pannách, a to v písni První panenské nanebevzetí (v České mariánské muzice, 1647). Přirovnání Ježíšovy matky k moudrým pannám slouží autorovi k zdůvodnění toho, proč byla Maria vzata do nebe, a zdůrazňuje také její výlučnost. Na ukázku cituji jen tu část skladby, která přímo souvisí s naším tématem:5

Ó Panno, božskou moudrostí
ozdobená!
Olejem tvá lampa dosti
naplněná.

Povstaň tehdy, čas jest přišel,
Ženichovi
jdi v cestu, jenž k tobě vyšel,
Ježíšovi!

Volá tebe do paláce
nebeského,
totižto z oudolí pláče
předešlého.

Matko, sedni podlé Syna
zvelebená,
Paní, vedlé Hospodina
oslavená
atd.

Tím však ani zdaleka neskončila cesta biblického textu k čtenáři nebo posluchači (a zpěvákovi). Jeho další verze, ovšem v přepracované podobě původního znění hodně už vzdálené, pocházejí z oblasti kramářské tvorby a lidové slovesnosti. Z oblasti prvně jmenované máme dochováno znění jednak rázu duchovního, jednak už zcela světského, milostného zabarvení. Těžko říci, která verze byla starší – B. Václavek se domnívá,6 že původně existovalo znění duchovní a z něho vznikla verze světského ladění. Není ovšem vyloučeno ani to, že obě verze, duchovní i světská, existovaly od začátku vedle sebe. Na ukázku uvádím část duchovního znění (její název je Nová píseň k nábožnému uctění o třech božích mučedlnících):7

Dvanácte panen usnulo,
čekalo svého milého,
tři ale nespaly,
milého čekaly.

Nespaly, byly soužený,
však milého dočekaly,
ženicha ctnostného,
nad slunce jasného.

První svatá Kateřina,
ta velká muka trpěla;
všecko vytrpěla,
nevěsta Kristova.

Pro víru Krista Ježíše
dala hlavu pod meč tiše,
duši vypustila
a svět opustila.

Svatí anjelé tu chvíli
její tělo pochovali
a duši Kristus Pán
sám do stání přijal.

Druhá Kristova nevěsta
byla jest svatá Starosta,
krásou osvícená
nade všema pannama.
atd.

(Dále se rozvádí mučení sv. Starosty a zázraky, které ho provázely, a jako třetí je podobně rozveden příběh sv. Barbory.)

Daleko pozoruhodnější je světská verze skladby.8 B. Beneš ji cituje jako „příklad kramářské balady o vraždě“,9 v níž „jde o kramářsky zkrácenou variantu »romeovského« motivu“.10 Autor shledává v této skladbě některé rysy, kterými se liší od typické kramářské produkce (např. expozice; chybí známé oslovování publika), a některé rysy, jimiž se skladba blíží lidové slovesnosti, hlavně lidové baladě (chybí detailní popis a podrobné uvedení do celkového prostředí, přímá řeč, jíž se oslovují trubači, není uvozena). Beneš připomíná ještě znění v Erbenově a Bartošově sbírce (zápis u Erbena citujeme dále) a soudí ze srovnání všech těchto textů (tj. Nové písně, znění u Erbena a Bartoše), že „jde o různě dlouhé zlomky balady nejasného původu, jíž se nejvíce blíží uvedené (tj. Nová píseň – ZT) kramářské znění.“11 Autor je toho názoru, že nejde jen o „čistou“ kramářskou skladbu a uvádí ji spíše ve vztah k lidovému prostředí. Je však možný ještě jiný výklad (domnívám se, že pravděpodobnější), a to ten, že skladba Nová píseň má sice některé prvky známé z lidové slovesnosti, ale spíše má blízko k umělé, tzv. alamodové poezii (Beneš sám upozorňuje na alamodové obraty v této písni).12 Označila bych ji za pokus alamodového básníka, který ctižádostivě usiloval o větší publicitu své skladby, a proto se snažil složit ji „kramářským“ způsobem, aby se dostala – jako tisk13 – mezi širší publikum. Využívání prvků kramářské poezie i poezie lidové je znakem také naší alamodové poezie.14 Text této skladby zní takto:15

Dvanácte panen usnulo
pro lásku svého milého,
jen jedna nespala,
milého čekala.

Čekala jestiť milého,
kontenta vždy upřimného,
pro upřimnost jeho,
až do dne bílého.

Dočkati se ho nemohla,
šla, muziku štemovala,
k trubačům běžela,
troubiti velela.

„Trub, trubači, na svítání,
to vše pro mé milování!
Muzikanti, směle
hrejte mně, vesele!

Když já počnu libě spáti,
hleďte mně piáno hráti,
by lásky Kupido
nechal srdce mého!“

Jak se ze sna probudila,
alegro mně hrát začala,
též také trubači
s velikou resonancí.
Ze zámku vyšla na špacír,
ptala se, byl‑li tu kavalír
v šatech premovaných,
pěkně hedbávných.

Pážátko odpovědělo,
že tu nevidělo žádného,
jen koně vraného,
a osedlaného.

Do své zahrádky vkročila,
snad abych ho tam viděla.
On ležel pod stromem
probodnutý kordem.

Tu hned kord z něho vytrhla,
do svého srdce vrazila.
Tak byl konec lásky,
darebné překážky.

Kdo tady půjde, pojede,
každý litovat bude
dvě krásné osoby,
obalené v krvi.

Nad láskou jejich vzpomene,
byť by měl srdce kamenné,
jak mnohé zavoní,
prudké milování.
Milovat a neupřímně
jestiť to všecko darebné;
milování radost
obrátí se v žalost.

Do opravdové blízkosti lidové slovesnosti náleží text zapsaný u Erbena pod titulem Truchlivý konec lásky.16 Jde vlastně o jakýsi „sestup“ citované verze Nové písně blíž k lidovému prostředí. Nasvědčuje tomu hlavně kontaminace alamodových prvků s prvky lidovými (a také neporozumění exkluzívnějším výrazům: např. obrat „hrajte vy mně pijamenty“ místo „hleďte mně piáno hráti“) a také zmírnění drastického příběhu dvou milenců (tuto drastičnost s oblibou akcentuje kramářská píseň) jemností lidové poezie citlivé k tragickému osudu milenců, jak ukazuje závěr skladby. Celá píseň zní takto:17

Dvanácte panen usnulo
pro lásku svého milého,
jen jedna nespala,
milého čekala.

Dočkati se ho nemohla,
šla, muziku štelovala:
„Muzikanti, hrajte,
hrajte mně vesele!

Až já počnu libě spáti,
hrajte vy mně pijamenty!
Muzikanti, hrajte,
hrajte mně vesele!“

Vyšla ze zámku na špacír,
ptala se, byl‑li tu kavalír
v šatech prémovaných,
v punčochách hedbávných!
Pážátko odpovědělo,
že nevidělo žádného,
než koně vraného
a osedlaného.

Vešla je do své zahrádky
tam utrhnout prut marjánky.
On tam ležel pod stromem
proražený kordem.

Ten kord je z něho vytrhla,
do svého srdce vrazila.
To byl konec lásky,
daremné překážky!

Ten, kdo okolo pojede,
ten každý litovat bude
dvě krásné osoby
proražené kordy.
Uřežte chvojku zelenou,
přikrejte tu krev nevinnou,
ať vrány nekváčou,
panenky nepláčou!

Největší proměnu doznala skladba, jejímž výchozím bodem byl biblický text, v podobě zlidovělé – stala se z ní totiž svatební píseň.18 Pod názvem Čekání ji nacházíme u Erbena.19 B. Beneš ve své monografii připomíná ještě verzi zapsanou u Vaváka20 a zjišťuje, že u Erbena jsou vynechány „příliš anakreontické strofy“ z Vavákova zápisu. Pokud je možno pokládat Vaváka přímo za autora skladby, kterou uvedl v knize Smlouvy aneb Chvalitebné řeči svatební, pak by bylo nasnadě, že lidové prostředí, jemuž anakreontika byla přece jen cizí, uzpůsobilo skladbu Vavákovu svému vkusu vypuštěním uvedených strof. Píseň Čekání zní takto:21

Dvanácte panen usnulo
pro lásku svého milého,
jen jedna nespala,
milého čekala.

Čekala na něj s muzikou
a s toužebností velikou.
Když se ho dočkala,
radostí zplesala.
Jak promluvil k ní slovíčko:
„Kde jsi, má zlatá hrdličko?“,
hned jeho poznala,
hned se mu ozvala.

„Jdu k tobě, mé potěšení,
jdu pro tvé obveselení!
Máš mne služebníka,
svého milovníka.
Budem se spolu radovat,
budem se věrně milovat,
a to každou dobu,
až právě do hrobu!“

Můžeme tedy konstatovat, že proměna, kterou prošel biblický text na své cestě k lidovému publiku, je veliká: změnil se základní smysl biblického podobenství, jímž vyznívá Matoušovo evangelium: „Bdětež tedy, neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde!“, a který varovně rozvádí v své úpravě Komenský a Michna. Změnil se natolik, že se z původního znění stala milostná světská písňová skladba, jejíž publicita je neomezená. A lidové vrstvy odhalily také – ať už úmyslně či bezděky – dvojí možnost interpretace biblického textu, totiž možnost výkladu doslovného, ale také možnost výkladu v přeneseném slova smyslu, který je zvlášť výrazný v úpravě skladby jako písně svatební. Biblické čekání panen na ženicha‑Krista, který je má zavést na svatbu, tj. do nebes, zato, že se „nedaly mámit světu“ (jak říká Komenský) a ctnostně žily, mění se ve svatební písni na čekání skutečné nevěsty na skutečného ženicha, který slibuje své milé věrné milování „až právě do hrobu“. Pozoruhodné je, že v této úpravě zazní i tón biblické Písně písní (ve třetí a čtvrté sloce), snad také ovšem od původu skladby světské a přímo svatební.22 Vynalézavost lidových tvůrců byla vskutku neomezená a nebyla ještě ani zdaleka doceněna.

Sledování vzájemného působení, a v důsledku toho i častých proměn literatury umělé, pololidové a lidové má zvláštní důležitost zejména při studiu české literatury 17.–18. století: vztah k lidu nebyl totiž zanedbatelný ani v umělé literatuře (jak dokládá např. dílo Bridelovo), a právě pro jeho poznání je nutné zkoumat, co si lidové publikum bralo, nebo mohlo brát a chápat z umělé tvorby, resp. jak ji přetvářelo.

1 Pro lepší možnost srovnání otiskuji dále všechny důležité texty, které cituji, v plném znění. [zpět]

2 Cituji podle vydání ve své antologii Růže, kterouž smrt zavřela, 1970, str. 519–520. [zpět]

3 Michna ostatně takový „spor“ sám také zpracoval v písni Domácí vojna mezi duší a tělem (zařazeno také do Loutny české) a podobné téma mají i jeho skladby Duše v očistcovém ohni (Česká mariánská muzika), Duše v očistci, Pohrzení pomíjejícího světa (Svatoroční muzika). [zpět]

4 Cituji opět podle vydání ve své antologii Růže, kterouž smrt zavřela, str. 154–156. [zpět]

5 Cituji podle vydání Ant. Škarky v publikaci Adam Michna z Otradovic: Das dichterische Werk, München 1968, str. 93. [zpět]

6 České písně kramářské, 1949, úvod, str. 33–34. Tam i odkazy k další literatuře a poznámky o registraci uvedené písně u různých sběratelů. [zpět]

7 Cituji podle vydání v publikaci R. Smetany a B. Václavka, České písně kramářské, 1949, str. 59. [zpět]

8 Otiskuje ji B. Beneš ve své monografii Světská kramářská píseň, 1970, str. 200 pod názvem Nová píseň mládencům a pannám pro obveselení mysle na světlo vydaná. Tuto skladbu cituji v dalších výkladech jen jako Novou píseň. [zpět]

9 Viz cit. monografie, str. 131. [zpět]

10 Tamtéž. [zpět]

11 Tamtéž, str. 132. [zpět]

12 Typickým dokladem takové poezie v české literatuře je Rosova skladba Discursus Lypirona a některé ze skladeb sborníčku věnovaného Anně Vitanovské. [zpět]

13 Zatím totiž známe tuto alamodovou poezii z rukopisných znění, neboť se nám dochovala v podobě soukromých sborníčků, které byly určeny pouze jediné, konkrétní osobě, a nikoli širší veřejnosti (tak Rosův Discursus Lypirona i skladby sborníčku věnovaného Anně Vitanovské). To ovšem neznamená, že tato poezie nemohla existovat také v tištěné podobě (neměla‑li konkrétního adresáta), třebas kramářských písní. Tím spíš by její nedochování bylo vysvětlitelnější (podobně jako je tomu u kramářské tvorby). [zpět]

14 Využívání prvků kramářské poezie a poezie lidové v uvedené skladbě nesvědčí proti mé domněnce výše vyslovené (viz k tomu úvod J. Hrabáka k mé edici Smutní kavaleři o lásce, 1968). [zpět]

15 Cituji podle vydání v uvedené Benešově monografii, str. 200. [zpět]

16 Viz Prostonárodní české písně a říkadla, 1864, str. 499, č. 47. [zpět]

17 Cituji podle vydání v uvedené sbírce Erbenově. [zpět]

18 Svatební písně, jejichž základ tkví v biblických textech, nejsou zřejmě na venkově vzácností ani v novější době. Ukazuje to např. i ten fakt, že na Hrčavě se zpívá o svatbách píseň s biblickým tématem svatby v Káni Galilejské (byla vysílána v pořadu Hrčavské svatební obřady připraveném dr. Jaromírem Gelnarem z ostravského rozhlasového studia dne 13. 10. 1971). [zpět]

19 Cit. soubor, str. 321, č. 76. [zpět]

20 Cit. monografie, str. 132. [zpět]

21 Cituji podle Erbenova zápisu uvedeného v pozn. 19. [zpět]

22 Není to ovšem pouze lidové prostředí, v němž zazněla Velepíseň. Máme totiž také doklady z umělé literatury 17. století, kde je využívání této skladby patrné (a plně pochopitelné), např. v Kadlinského Zdoroslavíčkovi. Tu je využito motivů Velepísně zvlášť rafinovaně (vyplývá to především ze srovnání Speeova Trutznachtigalla se Zdoroslavíčkem) a originálně. Blíže o tom pojednávám v úvodu k edici Kadlinského Zdoroslavíčka pro PSLČ (odevzdáno k tisku 1969). [zpět]