SVATOROČNÍ MUZIKA
aneb
sváteční kancionál
ke cti a chvále svatých milých Božích
v nově složený a vydaný
od
ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC,
Jindřichohradeckého
VYTIŠTĚNÝ V STAROPRAŽSKÉ KOLLEJI
V IMPRESSI AKADEMICKÉ
LÉTA PÁNĚ 1661.
Titulní strana Věnování
1 Píseň adventní Hle, přijde Pán, Spasitel náš, zdávna žádaný Mesiáš
2 Druhá adventní – Rorate, coeli Rosu dejte, ó nebesa, zhůry! Bože Otče všemohoucí
3 Adama, prvního otce, pokání Ach, proč život nelepšime?
4 O narození Pána Krista Děťátku my prozpěvůjme, by pospalo
5 Pozdravení děťatka Ježíše Slíčné pacholátko, vitej, Synu Boží
6 Nebeský slavíček, k chvále Boží sladce prozpěvující, divné Boží narození Prosíme tě, ó růžičko, krásný Ježíši
7 Jiná o narození Pána Ježíše Nuž, anděličkove, boží poslíčkove
8 Zvání k jesličkám Pána Krista K jesličkám překrásného Děťátka rozmilého pospěšte
9 Opět jiná o narození Pána Krista Ó Pacholátko přemilé
10 Item jiná o narození Pána Krista Ježíška přivítejme, k Spasiteli se znejme
11 K pacholátku Ježíši na den Narození Páně Mejlite se, ó přátele
12 O svatém Štěpánu Kamení židé chápají
13 O svatém Janu Evanjelistovi Míle miláčkovi Božímu zpívej
14 Na Nové léto Co jest to smutného?
15 Zvání všeho stvoření k slavnosti Nejsvětějšího jména JEŽÍŠ Ježíš, to přesladké jméno
16 O svatých Třech králich Nové hvězdy nové světlo
17 Druhá o svatých Třech králich Divné věcí dnes se dějí
18 O Očišťování blahoslavené Panny MARIE Chudoba s Poníženosti dnes potýkání měla
19 O svaté panně Dorotě Pěknou dnes velmi růžičku
20 O svaté Zuzanně z Starého zákona Kdož může mysli stíhati Boží dopuštění
21 Píseň o svatém Matěji apoštolu Jak nestíhlí, jak divní jsou Boží soudové
22 Jiná o svatém Matěji apoštolu Ej nuž, vyvolení Boží, dnes podivně volenému
23 O svatých Crhovi a Strachotovi, biskupích a patronech českých i moravských Svatí Crho a Strachoto, naši patronové
24 O svatém Jozefovi, pěstounu Pána Ježíše Nikdy lepšího nebylo na světě přátelství
25 O svatém Joáchymovi, otci blahoslavené Panny Marie Ó velmi šťastného otce, dcera Matkou Boží bude
26 O Zvěstování blahoslavené Panny MARIE Z nebe posel vycházi zdávna vinšovaný
27 Jiná o Zvěstování blahoslavené Panny MARIE Předivné poselství k nám máme!
28 Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného Zdráv buď, Kriste, Boží Synu
29 Rozjímání umučení Syna Božího Plačte, andělove, nebeští kůrove
30 Rozvažování na kříži visicího Pána Krista Ó nevděčný přilíš světe
31 Poslední rozloučení Syna Božího s svou nejmilejší matkou Když čas přišel, by Syn Boží život skonal
32 Bolestná Matka Boží Svatá Panno, proč tak vzdycháš?
33 O slavném vzkříšení Pána Jezu Krista, Spasitele a Vykupitele našeho Na bubny, trouby, pišťaly
34 Slavné Syna Božího vzkříšení Ó převeselá novina, ó arcíšťastná hodina
35 Jiná o vzkříšení Páně Vesel se, nebes Královno, alleluja
36 Zase jiná píseň o vzkříšení Páně Plesej, všecko stvoření
37 Magdalena Krista Pána v hrobě hledající Nermuť se víc, Magdaléno
38 Opět jiná píseň o svatém Jiří Rytířského srdce, rytíři
39 O svatém Vojtěchu, biskupu a dědici českém Velikou dnes slavnost máme
40 Na den svatých Filipa a Jakuba Vyskytlo se pěkné kvíti
41 Píseň času májového Májové kvítky zbírejte, dítky
42 O svatém Zigkmundovi V burgundského krále Zigizmunda chvále
43 O nanebevstoupení Pána Ježíše Nuž, s radosti, nuž, s troubením
44 Jiná o Nanebevstoupení Páně Sám-li na nebe vstupuješ
45 O Duchu svatém Ach, jak mám srdce studené
46 Jiná o Duchu svatým Přiď, Ohni vinšovaný, přiď
47 Vítání svatého Ducha do srdce Vítej, nebeská Holubičko, ej mé srdéčko
48 O nerozdílné Trojici svaté Ó nejsvětější Trojice božská!
49 Druhá o svaté a nerozdílné Trojici Chvalmež Boha všemocného, v Trojici
50 Vítání Pána JEŽÍŠE u velebné svátosti oltářní Přiď, ó můj Ježíši přesladký, přiď do mého srdce zahrádky
51 Děkování Pánu Kristu po přijímání velebné svátosti Vítej, hoste nejvzáctnější, můj sladký Ježíši
52 O velebné svátosti oltářní přijímání Sem, sem přistupne, křesťané, divné tu věcí
53 Jiná o velebné svátosti oltářní Zdráv buď, Chlebe, kterýžs z nebe na ten bídný svět sstoupil
54 O velebné svátosti Pange, lingua Zpívej, jazyk, nejslavnější Těla Krista tajnosti
55 O velebné svátosti šestá píseň K Božímu stolu křesťané všickni pospíchejte
56 O svatém Vítu, mučedlníku a patronu Království českého Vitej, svatý mučedlníku, ó Víte, vitej!
57 O svatém Janu, křtíteli a předchůdci Krista Pána Pouště i lesove, vody jordánove, vypravůjte
58 O svatém Petru apoštolu Knížete apoštolského velká slavnost se světí
59 O svatém Pavlu apoštolu Ó divné božské řízení
60 O navštívení blahoslavené Panny Marie Alžbětu Jak rychle pokračuje Panna přes Židovské hory?
61 O svatém Prokopu, patronu české země Zpívejte poustevníčkovi na pouští, ptáčkove
62 O svatém Norbertu, patronu českém Drahý poklad jest dostala Česká země
63 O svaté Markétě Margarytu, tu perličku
64 O svaté Maří Magdaléně Někdy veliká hříšnice Magdaléna nyní Boží milovníce
65 Jiná píseň o svaté Maří Magdaléně kající Patřte, ó všickni hříšnici, na Magdalénu
66 O svatém Jakubovi, apoštolu Páně Jakub rozličným krajinám
67 O svaté Anně, matce Panny Marie Vypravůjte, prozpěvůjte chvály přesvaté Anny
68 O svatém arcíotci Ignáciusovi Ignacia svatého, muže velmi divného
69 Druhá o svatém Ignaciusovi Všem se sluši radovati
70 O svatém Vavřínci Ó předivné potýkání Vavřínce s ukrutnikem
71 O Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie Která jest to jak denníce vzhůru se vznášející
72 Druhá o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie Matička milá, Panna Maria, od nás odcházi
73 Třetí o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie Zdrávas, Maria Panno, nebeská Královno
74 O svatém Bartolomějí Ouzká cesta do radosti
75 Svatý Hippolyt, červená mučedlnícká jindřichohradecká růže Jaký to kvítek červený vidím v hradeckém rolí
76 Zvání k kolébce na den narození blahoslavené Panny Marie Sem, nevinňátka, malé děvčátka
77 Jiná o narození blahoslavené Panny Marie Maria na svět přichází
78 O svaté Lidmile, kněžně a dědičce Země české Ej, s radosti, s veselosti, Čechove, prozpěvůjte
79 Druhá o svaté Lidumilé Svatá Lidmila vdova, dcera Slaviborová
80 O svatém Matouši Promluv, milý Ježíši, tvůj hlas žádám slyšeti
81 O svatém Václavu, patronu a dědici českém Svatý Václave, kníže náš, věrný zástupce náš
82 Druhá o svatém Václavovi Učiníl nám dívadlo Pán Bůh z výsosti
83 O svatém Michalovi archanjelovi Ó vejvodo skomonilý, svatý Michale
84 O svatých andělích Vám, ó svatí andělove, ó předůstojní tvorove
85 O svatém Františku Seraphickém, svět potupujícím Když František, muž svatý, milováním Božím jatý
86 O svatém Lukáši evanjelistovi Křesťanský člověče, snad jest tobě péče
87 O svatých Šimona a Júdy, apoštolích Páně Křesťanské lásce, křesťané, od svatých apoštolův
88 O všech Božích svatých Vitejte, obyvatele nebeské věčné vlastí
89 Jiná o všech svatých Jak hrubě jste oslavení, všickni Boží svatí
90 O svatém Martinu biskupu Jak jest spasitedlná a před Bohem vzáctná almužna
91 O svaté Alžbětě Vdově Jak má křesťan sobě vážíti Velebné svátosti
92 O svaté Kateřině mučedlníci Svatá Kateřina Panna, milovníce Krista Pána
93 O svatém Ondřeji apoštolu Ó všickni netrpěliví, v neštěstí příliš truchliví
94 O svatém Františku Xaveriusovi Pospěšte k dnešní slavnosti
95 O svaté panně Barboře Šťastného skonání jenž jste žádostiví
96 O svatém Mikuláši Sem, sem vy, čisté panenky
97 O nepoškvrněném početí blahoslavené Panny Marie Co prv nikdy, dnes se stalo
98 O svaté panně Luciji Množí se panenky, množí
99 O svatém Tomáši apoštolu Nuž, společně na dnešní den, věřící, prozpěvůjte
100 O svatých apoštolich vůbec Zpívejme zvůčným hlasem nyní i každým časem
101 O svatých mučedlnícich vůbec Jaké to vidím množství plesajících
102 O svatých vyznavačích Buďte od nás pochválení, Boží bojovníci
103 O svatých pannách Ó všecky Boží světice, plesejte
104 Naděje ssoužených o Panně Mariji Boží Rodičko, rájská růžičko
105 Outočiště bídných Ó bože můj, ó lásko má, tys jediná naděje má
106 Horlivá toužení po nebeském ráji Můj žádoucí Bože všemohoucí, když na tě zpomínám
107 O Nebeském Jeruzalémě Jak se stkví město nebeské
108 Srovnání naše vůle s Božskou, zvláště před smrti Co chce můj Bůh, to já též chci
109 Vzdychání duše v očistci Uslyš, prosím, mé volání, uslyš, věčný Bože
110 Druhá též vzdychající duše Přetěžkou ruku tvou, kterou mou nebohou duši trestati ráčíš
111 Rozmlouvání duše živé s duši v očistci zůstávající Hrozné slyším naříkání
112 Za mrtvé: De profundis
První díl Z hlubokostí volající a tě, Kriste, vzývající
Druhý díl S ními společně žádáme
113 Za mrtvé k Panně Mariji V očistci všechněm duším lkajicím
114 Jiná k Panně Mariji za mrtvé Maria, všech potěšení, vyslyš prosby
115 Duše v očistci
První díl Ó hrozné bolesti, které musím snésti
Druhý díl Že v dobrých krmičkách
116 O věčnosti
První díl Čeho po svém skončení má se člověk báti?
Druhý díl Dokud Bůh Bohem bude
117 Pohrzení pomíjejícího světa Co pomahá světská sláva
118 Přídavek z starodávní písně za mrtvé Milosrdný Bože, prosím za to
Zobrazení seznamu písní s komentářem objasňujícím přiřazení písní k jednotlivým svátkům v cyklu církevního roku.
Texty písní Svatoroční muziky jsou uvedeny podle přepisu Antonína Škarky
v knize „Adam Michna z Otradovic – Básnické dílo“, Odeon, 1985.
 titulní strana  zobraz|skryj menu  rejstřík incipitů   rejstřík titulů