O OČIŠŤOVÁNÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE
Česká mariánská muzika 34
1. Opět veselost, Panenko,
veselme se, veselme se,
opět radost, Boží Matko,
radůjme se, radůjme se.
2. Tak, tak vánoční slavnosti
skonávejme, skonávejme,
chválu tvé poníženosti
vynášejme, vynášejme.
3. Ač jsi ty sama čistota,
však se čistíš, však se čistíš,
ačkoli v tom jest jistota,
však se jistíš, však se jistíš.
4. Nejsi pod žádným zákonem,
však se vzdáváš, však se vzdáváš,
tvůj Syn všeho světa Pánem,
však plat dáváš, však plat dáváš.
5. Vidím, vidím, že pravidlem
chceš být světa, chceš být světa,
buď tehdy jeho zrcadlem,
sic s nim veta, sic s nim veta.
6. Ten jest den očišťování,
očišťůj se, očišťůj se,
den svatého odevzdání,
odevzdej se, odevzdej se.
7. Očisť se nad sníh bělejší,
stříbro Panny, stříbro Panny,
odevzdej se nejstkvělejší,
perlo Anny, perlo Anny.
8. Otvírá se nebe všecko,
tě chtíc vzíti, tě chtíc vzíti,
hvězdy, měsíc a slunéčko
tobě svítí, tobě svítí.
9. Kolik činíš jdoucí kroků
k chrámu Páně, k chrámu Páně,
anjel vztahuje svou ruku
ke mzdě Páně, ke mzdě Páně.
10. Sám Pán Bůh má nad tvou pouti
zalíbení, zalíbení,
ďáblové se nad tím rmoutí
zahanbeni, zahanbeni.
11. Nestarej se ó beránka,
máš ho v ruce, máš ho v ruce,
obětůj dvě hrdličátka,
čisté srdce, čisté srdce.
12. My pak tobě se dáváme
Matce syny, Matce syny,
ach, kyž se odevzdáváme
bez vší vinny, bez vší vinny.
13. Skrze tvé očišťování,
ó Maria, ó Maria,
nechť nejsme hříchu podáni,
ó Maria, ó Maria!

ARCHANJELSKÉ POSELSTVÍ ANEB ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Česká mariánská muzika 35
1. Novinu poslouchejte
nikdy neslýchanou,
v srdci ji zachovejte
nikdy nevidanou.
Z nebe jestiť vyslaný
posel z všech vybraný,
Gabriel jmenovaný,
do příbytku Panny.
2. Hotovil se k poselství
tak vzáctnému pilně,
vše nebeské knížetství
pomáhalo silně.
Ozdobeny jsouc krásně
barvami mnohými
a zlatem, stříbrem jasně,
kameny drahými.
3. Tak a jináč ozdoben
ku Panně vstupoval,
sobě stále podoben
tak jest k ni promlouval:
»Zdrávas, Panno, milosti
Božskou naplněná,
nádobo drahá Božství
z mnohých vyvolená.
4. Co jsi v Písmě čítala,
že panna porodí,
to jsi již vyžádala,
z tebe Bůh se rodí.
Odtud mezi ženami
jsi přepožehnaná,
jakž i mezi pannami
jsi nad panny Panna.«
5. Všecky panny Panence
nyní zazpívejte,
všecky ženy manželce
chválu slušnou vzdejte.
Děti, rcete: »Matičko,
zdráva buď, Maria,
jenž jsi rájské jablíčko
zčerstvila, Maria.«

ARCHANJELSKÉ AVE. DRUHÁ PÍSEŇ O ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Česká mariánská muzika 36
1. Poslyšte a podivte se,
jaké jest to veselí,
jaká svadba, radůjte se,
ó lidé, ó anjely!
2. Maria Panna nevěsta,
ženich jest Emmanuel,
družba poslaný do města
Nazarétu Gabriel.
3. S drahým studem obarvená
bylať jest tvář panenská:
když jsou měly promluvená
slova být archanjelská.
4. Odkud pak to zapejření,
pověz medle, panenské?
Odkud podobné zardění
vyskočilo anjelské?
5. Anjel stál před Matkou Boží,
odtud to zapejření,
lekla se milosti Boží
plná, odtud zardění.
6. Ach Maria, nelekej se,
budiž v tom Bohu volná,
ó nikoli nemeškej se,
buď svatým Duchem plná.
7. Rci: Ej, já dívka tvá, Pane
(ó slávo vinšovaná),
ať se tvoje vůle stane
(ó Matko požehnaná).
8. Radůjme se, ó křesťané,
z těch slov, naše spasení,
zvolila Pána, povstane
odtud i vykoupení.

UTRPNÁ MDLOBA BOLESTNÉ MATKY BOŽÍ POD KŘÍŽEM
Česká mariánská muzika 37
1. Já Maria, Matka Boží,
ach jaké, ach tratím zboží!
Syna jednorozeného,
jenž jest perla srdce mého.
2. Protož i, Synu, omdlívám,
ach, samou láskou omdlívám:
žádám v té mdlobě umříti
a tak s tebou z světa sjíti.
3. Nelejtež sem prosím octa,
ach nic nespomůže moc ta!
Darmo se žil dotejkají,
zkoušíc, zdaliž se hejbají.
4. Netřete ruce, an křadnou,
nimiž židoviny vadnou:
darmo všecko. Ach omdlívám!
Máti bolestná omdlívám!
5. Omdlívám. Což prodlívati
dálejí chcete, meškati?
Těžkoť v mdlobě prodlení jest,
pospěš. Již, Ježíši, čas jest.
6. Ó patery Syna mého
rány těžce zraněného,
v vás kouteček míti žádám,
vy hrob můj, do něhož padám.
7. Ach omdlívám, kyž umírám!
S tebou ať se tím spíš shledám,
totoť jest mé vinšování
pošlé z mého milování.

MATKA BOLESTNÁ
Česká mariánská muzika 38
1. Tečte, slzy, vláhu dejte:
po lidských lícech spadejte!
Všem já tu rosičku žádám,
ach kyž všem ten déšť vyžádám!
2. Jest čas pláče, čas kvílení,
ať se pláče bez prodlení,
stojím pod křížem plačící
jako hrdlička skučící.
3. Ba právě jsem osaměla,
již již nemám, co sem měla!
Rachelka jsem, již jest veta:
Syn můj vyšel z toho světa.
4. Slunce paprlsky schovalo,
aby se tak zachovalo
Pánu umirajícímu,
Bohu skonávajícímu.
5. A kdež jest tvůj, světe, smutek?
Ať se spojí s slovem skutek.
Dokážeš tvou lásku vskutku,
jestli se mnou budeš v smutku.
6. Neníť více modrá barva
na nebesích, černá larva
přikrývá nebeskou záři,
když smrt v Syna mého tváři.
7. Aj člověče, nech ozdobu,
pomni na Krista podobu,
nech zlato, ach nech perličky,
však jsou zatmělé hvězdičky.
8. Zem se třese, a ty vejskáš?
Co sobě pak takto zejskáš?
Syn jsi země, hliny dítě,
přistup ke mně pod kříž hbitě.
9. Hory, skály se trhají,
hroby, truhly otvírají,
a ty v jamách nepravosti,
nevyskočíš k mé žalosti?
10. K tomu bok se Syna mého
otvírá, bok Boha tvého.
Krev i voda z něho teče:
v tobě o ni není péče?
11. Povstaň, povstaň, příjmi vláhu,
pokrop s ni tvou hříšnou hlavu!
Se mnou litůj Syna mého,
politůjž i Boha tvého.
12. Ach mé, ach mé potěšení!
Přemilé slzův smíšení!
Teď se synem prokazuješ,
když s Matkou pláč provozuješ.

UTRPNOST KŘESŤANA S RODIČKOU BOŽÍ POD KŘÍŽEM
Česká mariánská muzika 39
 Díl první
1. Stála Matka litující
u dřeva kříže plačící,
když na něm pněl Kristus Pán.
2. Jejižto srdce žalostné,
zarmoucené a bolestné
prorazil meč z obou stran.
3. Ó jak smutná a žalostná
byla ta Máti milostná
pro Syna jedinkého.
4. Jenž kvílila a želela
vše trnoucí, když viděla
ty mouky Choti svého.
5. Kdo by neměl zaplakati,
vida Matku Páně státi
tím hořem obklíčenou.
6. Kdo by neměl litovati,
kdyby chtěl považovati
Máteř s Synem ssouženou.
7. Pro hříchy svého národu
viděla ho nésti škodu
a biči zmrskaného.
8. Viděla Syna milého
při smrti opuštěného,
když pustil ducha svého.
9. Aj Mátě, studně milosti,
propůjč mi nětco žalostí,
ať se s tebou rozkvílím.
10. Čiň, ať se mi srdce rozžne
v lásce Kristové pobožně,
ať mu se tak zalíbím.

 Díl druhý
11. Svatá Máti, rač popříti,
bych moh mé srdce raniti
ranami Syna tvého.
12. Jenž ráčil pro mne trpěti
a tak těžce raněn býti,
rozděl mne s strasti jeho.
13. Popřej mi s tebou plakati
a Krista vždy litovati,
dokud v těle zůstávám.
14. Vedlé kříže s tebou státi
a v tvé žalosti trvati
za to tě věrně žádám.
15. Panno, jenž jsi nejjasnější,
již mi nebývej trpčejší,
dejž mi s tebou želeti.
16. Dejž, ať mohu smrt Kristova
nésti a ten los křížova
a na rány pomněti.
17. Jeho ranami mne ukoj
a tím svatým křížem upoj
pro lásku Syna tvého.
18. Tak roznicen a rozpálen,
abych byl skrz tě obhájen
v hodinu dne soudného.
19. Rač mne křížem ostříhati,
smrti Krista odívati
a chovati v milosti.
20. Když zde v světě tělo zhyne
a duše se z něho vyhne,
aby šla do radosti.

PANENSKÉ ALŽBĚTY NAVŠTÍVENÍ
Česká mariánská muzika 40
1. Jak jest Maria seznala,
že jest Alžběta počala,
hned se na cestu vydala,
aby se ji k službě vzdala.
2. Vyprovázeli anjelé,
předcházeli archanjelé.
Okolo serafinové,
lítali cherubínové.
3. Větrové prudké foukání
změnili v příjemné vání,
milí zefirové váli
a Marii průvod dali.
4. Modrá obloha nebeská
bez obláčku byla všecka:
ta barva Panně slušela,
ta liberaj být musela.
5. Květny louky nohám kvítí
podávaly, chtějíc míti
ji za pani a královnu,
odtud činily poklonu.
6. Vysoké hory a skály
tuto sobě raddu daly,
aby Panně ustoupily
a ji cestu zhotovily.
7. Klaněli se ji lesové,
klátili se ji hájové:
a po nich lítajíc ptáček,
počal býti znicí žáček.
8. Kdož vypraví, kdož vysloví,
jak sou se vitaly nový
tyto matky nevidany,
v světě nikdy neslychany?
9. Nemohu dál. Neb omdlívám,
protož i ten zpěv skonávám;
rozplývaly láskou obě,
to myslíc, nevím o sobě.

VELESLAVNOST BLAHOSLAVENÉ PANNY NANEBEVZETÍ
Česká mariánská muzika 41
1. »Panno, čas jest, nech žalosti,
Syn tvůj tě chce mít v radosti,«
tak anjelové zpívali,
když Pannu na nebe vzali.
2. »Poď, Panno, plná milosti,
všem anjelům vzáctný hosti,
dnešní den tě u Ježíše
žádá mít nebeská říše.
3. Aj tvůj trůn, místo rozkošné,
stříbrem a zlatem milostné,
zlatohlavem obestřené,
perlami jest okrášlené.
4. Poď, Panno, k korunování,
čas jest tvému kralování,
aj, tvůj Syn korunu zlatou
vstaví na hlavu tvou svatou.
5. Ó ohnivý serafine,
ó horlivý cherubíne;
jestli ctíte Krále svého,
uctěte dnes Matku jeho.
6. Poď, čas jest, Panno nebeská,
anť již muzika anjelská
harfy a loutny spravuje,
tvému se příští raduje.
7. Vesele, anjelé, hrejte,
nový zpěv Panně zpívejte,
hlasy a zvučné troubení
nechť žádnému tejné není.«
8. Tak slavně ta Archa Páně
(toť jest jméno vlastní Panně)
do nebe jest provozena,
nad anjely vyvyšena.
9. Ó duše má, šetř milostně
nanebevzetí radostně,
nebešťanům všem sláva jest,
Syn Matce učinil tu čest.
10. Sprovoď, duše má, s vzdycháním,
sprovoď Pannu s vinšováním
a radostnými slzami,
žádej, bys tam přišel za ni.
11. Ó Panno, plná radosti,
zpomeň na nás v tvém království,
Syn tvůj, jenž tě korunuje,
ať se nad námi smiluje.
12. Ať nám ráčí pokoj dáti,
upros nám, ó svatá Máti,
bychom mu mohli sloužiti
a tebe, ó Panno, ctíti.

MARIÁNSKÁ DENNICE. ANEB O NANEBEVZETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE
Česká mariánská muzika 42
1. Tak tehdy Matka
nás nebožátka
opouští?
Tak sirotečky
zplakány všecky
propouští?
2. Kdo truchlivého
nápodobného
spatřil kdy?
O toms neslyšel
anis neviděl
to nikdy.
3. Apoštolové,
Boží poslové,
nebdíte?
Když hvězda schází
a pryč odchází,
mlčíte?
4. »Ach, ach, Matičko,
světa hvězdičko,
nescházej:
ne tak s chvátaním
a pospicháním
odcházej.
5. S tebou den jasný
byl a přešťastný,
mračíš se:
ach, nech večera,
jako i včera
jasni se.«
6. Darmo k ni mluvím,
ji nenamluvím,
umírá.
Ach neumírá,
nebe otvírá
Maria.
7. Nezadržůjme,
vyprovazejme
hvězdičku:
do nebeského
ráje věčného
denničku.
8. Vstupůj, hvězdičko,
jasná denničko,
na nebe.
A osvěcůj nás
a potěšůj nás
svrch nebe.
9. Nezabloudíme,
již cestu víme
i světlo
spolu vidíme:
Mariji ctíme,
to světlo.

PRVNÍ PANENSKÉ NANEBEVZETÍ
Česká mariánská muzika 43
1. Ó Panno, božskou moudrosti
ozdobená!
Olejem tvá lampa dosti
naplněná.
2. Povstaň tehdy, čas jest přišel,
Ženichovi,
jdi v cestu, jenž k tobě vyšel,
Ježíšovi.
3. Volá tebe do paláce
nebeského,
totižto z oudolí pláče
předešlého.
4. Matko, sedni podlé Syna
zvelebená,
Pani, vedlé Hospodina
oslavená.
5. Slunéčko tě pozlacuje,
ó jaks krásná!
Měsíc tebe postřibruje,
ó jaks jasná!
6. Hvězdy se nad tebou točí
blejskající:
na anjelé hoď tvé očí
zpivající.
7. Však i na nás pomni, Matko,
vzdychající,
nechť neloučí rájské jablko
pykající.
8. Čiň, abychom my se k tobě
odtud vzali
a na věky v nebi tobě
chválu vzdali.
9. Amen, amen, ať se stane,
to žádáme:
ó vyslyš Matičku, Pane,
k niž vzdycháme!

STAROČESKÁ TŘIDCATINA. ANEB SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Česká mariánská muzika 44
1. Radůjte se, ó Čechové,
mariánští sodálové,
ať varhany zní vesele;
trouby, bubny ať zní směle.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.
2. Česká jestiť tato radost,
třidcatina, Panny slavnost:
Marie nanebevzetí
s námi celé nebe světí
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.
3. Anjelové prozpívají
a díky Bohu vzdávají,
proroci, apoštolové
dí: »Pán Bůh s vámi, Čechové!«
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.
4. Aj vzhůru, vzhůru, Čechové!
Marie Lvice, vy Lvové:
hotovte se prozpívati,
tak Matku pozdravovati!
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.
5. Budiž zdráva, Panno čistá,
dopřej naším zpěvům místa,
zpěvy upřímné zpíváme,
kyž se tobě zachováme.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.
6. Však ať šťastnějí zpíváme,
k vám se, svatí, utíkáme:
svatí anjelové, přejte,
vaše loutny, housle dejte.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.
7. David ať taktem spravuje
celý kůr a ozdobuje,
k varhanům skočte, anjelé,
hráti bude Cecilie.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.
8. Bas zpívati doktorové
budou i patriarchové,
alt a tenor jinší svatí
budou společně zpívati.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.
9. Nápodobně dyškantysté
všecky budou Panny čisté,
ach, velmi libá muzika,
když hlas nebesa proniká.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.
10. Materie těchto zpěvův
bude: Zdráva budiž, Čechův
Maria, Lvů českých Lvice,
kyž tě chválit můžem více.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.
11. Budiž zdráva tisíckráte,
ano i stotisíckráte,
pod ochranou tvou mateřskou
chovej Kongregací českou.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.
12. Amen, amen dokládejte,
amen, amen přikládejte,
Echo Amen opakuje,
a tak naše zvelebuje.
  Matka Boží Echo naše,
  aj Čechové, zboží vaše.

PANENSKÉ NAROZENÍ
Česká mariánská muzika 45
1. Přešťastný den narození
blahoslavené Panny,
radůjme se bez prodlení,
pošla Maria z Anny.
2. Neplodné matky vzdychání
jednouť jest konec vzalo.
A truchlivé nařikání
podobně se skonalo.
3. Anno, šlechetná matičko,
po pláči zaradůj se,
na dceru, šťastná babičko,
pohlídni a zasměj se.
4. Vitej to lilium bílé
aneb bílou růžičku.
Chovej, milůj roztomile
tuto svou Mařenčičku.
5. Ach, jak vůně z toho kvítku
libezně vyskakuje.
Žádá z něho míti kytku,
jenž na věky kraluje.
6. Odtud, Joachyme, rod váš
k vyvýšenosti přijde.
Odtud milý Spasitel náš
k spasení světa vyjde.
7. Ó vitej, dni tak žádaný
Marie narození,
vitej, jednou vyžádaný
dni šťastného zplození.

MARIÁNSKÁ OBĚT. ANEB O OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE
Česká mariánská muzika 46
1. Mariji vyprovázejme
do chrámu vstupujíci,
její kroky počitejme
v cestě té kráčející.
2. K letům třím věk svůj přivedla,
když jest vyšla na cestu,
jenž k Jeruzalému vedla,
tehdáž hlavnímu městu.
3. Vtipem všecky předcházela
rovné v letech divčičky,
k ctnostným mravům nabízela
sobě mily družičky.
4. Zanechavše otce, matku,
hned se Bohu oddala,
aby snad nepřišla k zmatku,
vzdal otec, matka vzdala.
5. Prv nežli na cestě byli,
dcerku Jachym a Anna
bílou sukni ozdobili,
samý sníh byla Panna.
6. Kdož krásu, její spanilost
dostatečně vysloví?
Musí mít od Boha milost,
kdož ji chce vypsat slovy.
7. Tak krásně se stkvěly vlásky,
ne tak slunce nám svítí,
táhly by k sobě všech lásky,
v vůni přemohly kvíti.
8. Šla však rozprostovlasená,
šla milostná Panenka,
ale míle přičesaná
jako Boží milenka.
9. Když již Panna v chrámě byla,
všickni se ji divili,
že pak čerstvě vystoupila,
hned se v ni zalíbili.
10. Vystoupila s ochotností,
Bohu se oddávala:
a na stupních pobožnosti
sebe obětovala.
11. Však v té čerstvosti všetečnost
nebyla znamenána,
nýbrž obzvláštní pobožnost
s manželem shlídla Anna.
12. Otec, matka rádi byli
z té dcerky své zplozené,
Pána Boha velebili,
k tomu konci zrozené.
13. Ó Maria, v chrámě Božím
láskou obohacená,
budiž duší naších zbožím,
bud všech nás věčná cena.

ZASNOUBENÍ RODIČKY BOŽÍ
Česká mariánská muzika 47
1. Den tento jest veselosti,
den lásky jest, den milosti:
den jest nejutěšenější;
den jest všem nejradostnější.
2. Když se Panna odvozuje,
Panicovi zavazuje:
že chce v lásce setrvati,
však v čistotě zůstávati.
3. Jaká svadba, poslouchejte,
panny, mládenci, vzdychejte
po té svadbě veselosti,
zasnoubení a milosti.
4. Co se tuto odevzdává,
všecko Bohu se oddává,
Panna v lásce chce zůstati,
Panic chce též v lásce státi.
5. V lásce však neporušené,
v lásce Bohu utěšené,
v lásce Bohu vždycky milé,
v čistotě Bohu rozmilé.
6. I od anjelův schválené,
panen, panicův svolené.
Nuže, k svadbě této strojme,
potřeby všecky přistrojme.
7. Kvítky čistoty hledejme,
na den sňátek je vydejme:
věnce ať se vyhazují
a tak radost okazují.

LILIUM MEZI TRNÍM. ANEB NEPOŠKVRNĚNÉ POČETÍ RODIČKY BOŽÍ
Česká mariánská muzika 48
1. Co se divíte,
což prv nevíte,
že v neporušenosti
počatá byla
a nepozbyla
ta Panna nevinnosti?
2. Mátě zvolená
a vyvolená
z pouhé Boží milosti:
sem pospichejte
a k ni vzdychejte,
nuzní, v vaší žalosti.
3. Ta vám spomůže
a vás vymůže
z vaších trampot, ouzkosti,
spolu obměkčí
a vám polehčí
všecky vaše těžkosti.
4. Jest Pani naše,
Královna vaše,
vaše, ó nebešťané:
jest milostivá
a litostivá
Mátě, zemští měšťané.
5. Slunce v světlosti
a sníh v bělosti,
všechny svaté v milosti
vždycky přemáhá,
nám dopomáhá
do rájské veselosti.
6. Nebeská brána,
vaše obrana,
její lásku hledejte.
Ta vás opatří,
jen když vás spatří,
k ni se v služebnost dejte.
7. Když ji sloužíte,
milost užíte,
jistě již kralujete.
Ach kyž ji ctíte,
hodně uctíte,
věčně oslavujete!

DRUHÉ NEPOŠKVRNĚNÉ POČETÍ RODIČKY BOŽÍ
Česká mariánská muzika 49
1. Právě, že jsi nejkrásnější,
jsi Maria nejčistější
a poškvrna není v tobě,
samou máš čistotu v sobě!
2. Tvůj jest byla Eva matka
obraz, než kousla do jablka:
jsa v první své nevinnosti,
v první neporušenosti.
3. Z čisté kosti kost jest byla,
když žena muži přibyla:
tělo tělu nápodobné,
s rovnou čistotou ozdobné.
4. Maria, neporušené,
žádnou poškvrnou smíšené
i při početí’s dostala
tělo, v němžs čistá zůstala.
5. Ó přešťastná matko Anno,
přečistého stříbra vanno,
z tebe, Slunce předcházíce,
pošla Maria Dennice!
6. Vitej, Světlonoši světa:
učiň, ať jest ze tmy veta.
Předcházej, jítro, poledne,
blyšť se divného vedlé dne.
7. Anjelové, pravdu pravte,
svědectví vaše vypravte.
Zdaliž tyto první kroky
nejsou samy pouhy skoky?
8. Kráčej, Kněžno, čas jest, kráčej,
k nám vinšovaná dokráčej!
Když ty tvé poznáš šlapěje,
svět hned se míle zasměje.
9. Zhotoví plenky, obvinku,
všecko pěkné, též kolíbku,
a bude se k narození
chystati vše přirození.

MARIÁNSKÝ MILOVNÍK
Česká mariánská muzika 50
1. Maria, Boží Matičko,
poslyš, ó poslyš maličko,
jak mé srdce způsobené,
jak jest k tobě zapálené.
2. Kdykoli na tě zpomínám,
tolikrát všecek omdlívám,
vinšuji umříti sobě,
tak hrubě toužím po tobě.
3. Tebe jediné miluji,
tobě sloužit usiluji.
Ty má jediná perla jsi,
ty má po Bohu láska jsi.
4. Všech všudy se oddaluji,
Vale všem všudy vzkazuji,
tobě živ vždycky býti chci,
aneb živým býti nechci.
5. Ach kyž ten šťastný den příjde,
v němž má duše z těla vyjde
a tebe bude vitati
a s tebou se radovati.
6. Lahůdky mé, bohatství mé,
rozkoše mé, království mé:
všecko, co žádám srdečně,
v tobě nalézám bezpečně.
7. Ach, ach kyž se můj věk skoná,
ach kyž jsem tvůj, již dokoná!
Rodičko Boží, Matko má:
vem mne k sobě, ó Panno má!

MARIÁNSKÝ RYTÍŘ
Česká mariánská muzika 51
1. Z celého srdce miluji,
tebe, Maria, miluji:
po Bohu tebe miluji
a nadevšecko miluji.
2. Tuto mou věz, světe, lásku
a neměj v ni žádnou částku.
Mariji srdce daruji
a od tebe se vzdaluji.
3. Nic mně od ni nerozloučí,
tak mně šlechetnost poroučí,
její na věky zůstávám,
ji milovat nepřestávám.
4. Hotov jsem všecko trpěti,
do lvův jámy vhozen býti,
ať mne pohltnou dokonce,
z toho se raduji konce.
5. Neb tak pravým milovníkem
a rytířským zápasníkem
poznán budu, když do nebe
k Panně půjdu, zapřev sebe.
6. Tak jest. Na to sem já se dal,
abych vše kříže na se vzal,
voda, oheň nezastraší,
nože, břitvy neodstraší.
7. Nikdy žádný tak statečně
nešel a kráčel bezpečně
po květném poli a lukách
jako jaspis všechněch mukách.
8. Rozmazaný ten bojovník,
neupřímný ten milovník,
který jediné v rozkoši
své lásky zakládá zboží.
9. S tím se vždycky honositi
budu, že mne rozloučiti
nic nemohlo. V tom umirám
a tuto píseň zavírám.

MARIÁNSKÁ KAJÍCÍ HRDLIČKA
Česká mariánská muzika 52
1. Poslyš, ó Panno milosti,
však jsme zarmoucení dosti,
poslyš, jak k tobě voláme
a k tobě se utikáme.
2. Líce s pláčem omočeny,
vzdycháním srdce ztlučeny.
Ach, kdož setře krupějičky
této plačící hrdličky.
3. Leč ty vysušíš, Matičko,
ó mé slunce, má hvězdičko,
naších očí mnohou vláhu,
jenž nám trápí naší hlavu!
4. Kolik jest na zemi kvítků,
kolik jest na stromích listků,
kolik jest v rose krupěji,
kolik zrn do země sejí.
5. My jsme pak víc Syna tvého
hněvali milostivého,
více se zpronevěřili,
víc, ach, mnohém víc zhřešili.
6. Odtud k svému sahá meči
(o čem my nemáme péči),
odtud všeliké trestání
a metly Boží šlehání.
7. Když se tehdy spravedlivě
hněvá, ať i milostivě
k nám se nakloní kajícím
a bolestně volajícím.
8. Ty v tom prostředkůj, ó Máti,
k tomu i vy, všickni svatí,
křehkost naší vymlouvejte,
nás před Bohem zastávejte.

MARIÁNSKÉ AVE
Česká mariánská muzika 53
1. Stotisíckrát pozdravuji,
k tobě lásku obnovuji:
ach mé, ach mé pozdravení
budiž tebe zvelebení.
2. Budiž zdráva, vychválená,
Panno Matko oslavená,
s hvězdami korunovaná,
v lásce Boží vychovaná.
3. Hrdličko má, ó ptáčku můj,
ach holubičko, kyž jsem tvůj,
abych s tebou prozpěvoval,
Syna tvého vychvaloval!
4. Ó květná, pěkná zahrado,
v niž se pase bílé stádo
beránkův, ovčiček milých,
duše v Bohu vyvolených.
5. Tvé bílé kvíti miluji,
růži červenou schvaluji,
pod stínem tvých ratolesti
odpočívat chci s radostí.
6. Stotisíckrát pozdravuji
a silu tvou vypravuji,
ó Ženo nepřemožená,
ó Panno neporušená!
7. Pozdravuji, pozdravuji,
jenž tě nad všecko miluji,
můj poklade roztomilý,
má perličko v každé chvíli.
8. Buď zdráva, nebeská bráno,
bezpečná všech nás obrano,
naděje všech putujících,
čerpadlo všech se plavících.
9. Včelička jsi, ó Panenko,
muže neznajíc, Milenko,
zbirej z nás sobě sladkosti,
zbav nás vší světa hořkosti.
10. Tak skonávám pozdravení,
lásky k tobě oznámení,
s timto dárkem nepohrzůj,
buď tvůj vínek, nezavrhůj.

MARIÁNSKÉ LARMO
Česká mariánská muzika 54
1. Kdož mne může spokojiti
a mé srdce ukojiti?
Kdož vyhledá té hojnosti,
z niž bych měl již jednou dosti?
2. Ať se smluví svět a nebe,
ať pro mne opustí sebe;
z pokladův svých ať dá zboží,
ať se to jakkoli množí.
3. Ať nebeskou kouli vládnu,
ať za sebou hvězdy táhnu,
ať jest má zima, podzimek,
jaro, léto i každý věk.
4. Ať se všecka zem obloupí,
ať všecko kryté vystoupí,
mé ať jest stříbro a zlato,
všecko mně jest jako bláto.
5. Ať sám světem rozkazuji,
ať i sám nad nim panuji
a mně ať se poddávají
všickni lidé i klanějí.
6. Všecko jest mně to nadarmo,
ještě bude vždycky larmo.
Hlad, žízeň, srdce rozbroje
předce mít budu i boje.
7. Ó Maria, má vodičko,
ó čerstvá sladká rosičko,
po Bohu mé srdce k tobě
křičí, volá. Spoj je sobě!
8. Tak se hned všecko spokojí
a tak po všem bude boji.
Po mračnu jasnost vyskočí,
po mdlobě srdce poskočí.
9. Amen, amen, ať se stane,
mír a pokoj ať povstane.
Boha tak budu chváliti,
Mariji Matku slaviti.

MARIÁNSKÉ LASKAVÉ ZAKÁZANÍ
Česká mariánská muzika 55
1. Ej všickni, jenž milujete
Mariji, Matku Boží,
ji stále oslavujete
jakožto vaše zboží,
  tuto ji píseň zpívejte
  s hlasy jednostejnými;
  ji se docela vzdávejte
  srdci nejupřímnými.
2. Ó Maria, stotisíckrát
buď od všech zvelebená
a ještě vícej tolikrát
buď chválou ozdobená:
  ty jsi za Matku zvolená
  Syna Boha věčného;
  bylas dcera vyvolená
  Joachyma starého.
3. Ty jsi požehnaná byla
mezi všemi ženami;
neporušenost nabyla
mezi všemi pannami:
  ty jsi blahoslavenější
  nežli anjelé svatí;
  ty jsi u Boha milejší
  než spolu všickni svatí.
4. Tobě my po Bohu chválu
vzdáváme, prozpíváme
a všickni s poklonou slávu
my tolikéž vzdáváme:
  ty jsi Panna, ty jsi Matka,
  k tobě se dítky známe,
  ty jsi Pani, my čeládka,
  v tebe naději máme.
5. Neopouštěj služebníkův
pod jménem tvým, Maria;
chraň stále tvých milovníkův.
Opatrůj je, Maria.
  Maria opakujeme,
  jméno velmi lahodné,
  a je vždy prozpěvujeme,
  vše uctivosti hodné.

MARIÁNSKÁ MYSLIVOST
Česká mariánská muzika 56
1. Mariánští milovníci,
Matky Boží služebníci,
nuže, střely se uchopte
a k tomu lovu se chopte,
  lovit budem Matku Boží,
  srdce Matky, vaše zboží.
2. Víte, s jakou ji chtivosti
a s jak chytrou myslivosti
po ni se máte pouštěti,
nikdá se ji nespouštěti?
  Neb lovíte Matku Boží,
  srdce Matky, vaše zboží.
3. Nuže, leče roztahůjte
a lučiště natahůjte
k lovu nástroje připravte
a do osidel ji vpravte,
  neb lovíte Matku Boží,
  srdce Matky, vaše zboží.
4. Po horách, dolech běhejte,
po ni tužebně vzdychejte,
sem i tam se obhlidejte,
na ni samou pozor dejte.
  Neb lovíte Matku Boží,
  srdce Matky, vaše zboží.
5. Bystře se mějte, volejte
a po ni chytře střílejte:
třebas ona v lese, v háji,
věřte, vám se neobhájí.
  Neobhájí Matka Boží,
  srdce Matky, vaše zboží.
6. Třebas vskočila do moře
(nemějte vy nad tím hoře),
jestli jste prvé byli lovci,
můžete také být plavci.
  A ulovit Matku Boží,
  srdce Matky, vaše zboží.
7. Nic není tak vysokého,
ani co tak hlubokého,
kdež by jste se nevydali,
třebas by jste život vzdali.
  Neb lovíte Matku Boží,
  srdce Matky, vaše zboží.
8. Třebas šla do hlubokosti
a pekelníkův ouzkosti,
bude ještě dobře s vámi,
když jest láska mezi vámi.
  Máte totiž Matku Boži,
  srdce Matky, vaše zboží.
9. Kdo bez ni jest, smrt mu bývá,
vše potěšení pozbývá,
menší jest pekla trápení
než té zvěři obloupení.
  Jest tato zvěř Matka Boží,
  srdce vaše, vaše zboží.
10. Jestli pak odtud vyskočí
a na širé pole vskočí,
jest vám vinšované pole,
kdež se honí ta do vole.
  Která sluje Mátě Boží,
  srdce vaše, vaše zboží.
11. Tehdáž okázat spomáhá,
kdo druhého v lásce zmahá,
jak jste v lásce upevněni
a jak vroucně zapáleni.
  Proti Máti, Máti Boží,
  Máti své a svému zboží.
12. Totiž pravým milovníkem
a pokorným služebníkem
sebe býti vypravuje,
když svou Máti oslavuje.
  Vůbec z lásky Máti Boží
  Máti svou, poklad a zboží.
13. Což pak tehdáž učiníte,
což, bídní, začit miníte,
když bude chtít v nebi sidlo,
ne s vámi, než v nebi bydlo?
  Ujde Mátě, Mátě Boží,
  Mátě vaše, vaše zboží.
14. Ač ona to má na vůli,
budete však mít s ni zvůli:
můžete vy za ni jíti,
musí ona vás pojíti.
  Neb jest Matka, Matka Boží,
  Mátě vaše, vaše zboží.
15. Když jste ji v světě sloužili,
slušno, abyšte užili,
vyjatí z jha ďábelského,
pohodlíčka nebeského.
  Neb jste ctili Máti Boží,
  sodálové, vaše zboží.
16. Ó přešťastní služebníci,
mariánští milovníci,
kteří jste ji velebili
a s ni stále v lásce byli.
  S Máti vaší, Máti Boží,
  vaším srdcem, s vaším zbožím.
17. Buďto sem i tam se vrací
a kdekoli se obrací,
bez vás nemůže zůstati,
aniž vy bez ni obstáti.
  Lovme, lovme Matku Boží,
  srdce Matky, naše zboží.
 První díl    Druhý díl    Třetí díl 
 titulní strana  Česká mariánská muzika – úvod  rejstřík incipitů   rejstřík titulů