ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA
radostná i žalostná,
v tři díly rozdělená.
Ke cti nerozdílné jediné Trojice,
nejsvětější Rodičky
a všech svatých.
Složená a vydaná
od
ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC,
Jindřichohradeckého etc.
S povolením Jeho knížetcí Eminenci,
PANA, PANA KARDINÁLA Z HARRACHU ETC.,
arcibiskupa pražského etc.
VYTIŠTĚNA V STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM
V IMPRESSI AKADEMICKÉ.
LÉTA PÁNĚ M.DC.XLVII.
PRVNÍ OBSAHUJE POBOŽNÉ PÍSNĚ O SLAVNOSTECH BOHA A SYNA BOŽÍHO.
DRUHÝ O SLAVNOSTECH RODIČKY BOŽÍ A OBECNÉ O TÉŽ A K TÉŽ MATCE BOŽÍ.
TŘETÍ O UMÍRAJÍCÍCH A ZEMŘELÝCH.
   Titulní strana      Věnování  

  Krátká správa  PRVNÍ DÍL
O narození Pána Krista
1 Vánoční rosička Již jest spadla rosička
2 Vánoční noc Chtíc, aby spal, tak zpívala
3 Vánoční magnét a střelec Vitej, Pane Jezu Kriste, narozený z Panny čisté
4 Vánoční roztomilost Toto malé děťátko, to milé nemluvňátko
5 Vánoční kolíbka a kolibání Čas jest, děťátko, poď, pacholátko
6 Vánoční vinšovaná pošta Bůh se nám dnes narodil
7 Vánoční hospoda Když veškeren svět byl popsán
O Kristu Pánu a jeho svatém jménu
8 Slova lásky ku Kristu Pánu Kdykoli mysl s pilnosti zpytuje
9 Lahodnost Kristova Sladký med jest pouhá hořkost
10 Rána života od ruky Spasitele Raní mne: však jaká rána?
11 Ježíš outočiště pokušeného srdce Kdo mé volání uslyší?
12 Svaté lásky labyrinth Ach, ach, nevím kudy kam
13 Láska k Lásce suplikuje Poslyš, Ježíši, vzdychání
Postní, aneb o umučení Páně
  Žalostná postní tragedye ve čtyry actus rozdělená
14   Actus první Zde, zde chtěj se dát najíti
15   Actus druhý Ó lásko, lásko, Kriste můj
16   Actus třetí Ó kráso, kráso, jsouc z nebe
17   Actus čtvrtý Ach, ó nešťastnou hodinu
18 Divadlo krvavé, Kristus trpící
Díl první Když v myšlení usmrcení Ježíše rozjímám
Díl druhý Tuť svatá tvář, anjelská zář
19 Utrpná s Kristem trpícím a umirajícím společnost Tak tedy, lásko jediná, ode mne jsi rozloučená?
20 Salve a Vale umirájícího křesťana k ukřižovanému Pánu Ježíši Mdlím, Kriste: smrt jest za dveři
21 Kytka aneb snopček myrhový. Aneb o umučení Páně Všecky práce a bolesti
Velikonoční
22 Velikonoční alleluja Ej vesele prozpěvůjme, svaté písně opakůjme
23 Lev z pokolení Júda Přivitejte, čeští lvové, Lva
24 Velikonoční pasameza Nyní se vše proměnilo
25 Io vicimus. Aneb velikonoční vítězství Vstal z mrtvých Kristus, vítězný Kristus
O Vstoupení Páně
26 Allegro na nebe vstupujícího Krista Ježíše Všickni lidé se radůjte, mladí, staří, se veselte
27 Jiná o vstoupení. Šťastnější a milejší křesťanský Icarus Vstup na nebe, sám od sebe, Svítěziteli Kriste
Svatodušní
28 Svatodušní Holubička Svatodušní Holubičko, neprodlívej
29 Oheň svatodušní Ó sem z nebe, vydej sebe, ó ohni vinšovaný
O svaté Trojici
30 Boží jednota a Trojice Ó Bože můj, ó kdo jsi ty?
31 Lidská křaplavost a anjelská líbeznost při muzice na svatou Trojici Ohniví serafinové, láskou plápolající
O Božím těle
32 Sladké hody těla Božího Patř každý, jak se skrývá v oblaku chléba
33 Skrytá střela těla Božího Drahý plode z Panny čisté
 
DRUHÝ DÍL PÍSNÍ o slavnostech Rodičky Boží
O Očišťování Panny Marie
34 O Očišťování blahoslavené Panny Marie Opět veselost, Panenko, veselme se
O Zvěstování
35 Archanjelské poselství, aneb Zvěstování Panny Marie Novinu poslouchejte nikdy neslýchanou
36 Archanjelské Ave. Druhá píseň o Zvěstování Panny Marie Poslyšte a podivte se, jaké jest to veselí
O bolestné Panně Mariji
37 Utrpná mdloba bolestné Matky Boží pod křížem Já Maria, Matka Boží, ach jaké, ach tratím zboží!
38 Matka bolestná Tečte, slzy, vláhu dejte
39 Utrpnost křesťana s Rodičkou Boží pod křížem
Díl první Stála Matka litující u dřeva kříže plačící
Díl druhý Svatá máti, rač popříti, bych moh mé srdce raniti
O Navštívení Panny Marie
40 Panenské Alžběty navštívení Jak jest Maria seznala, že jest Alžběta počala
O Nanebevzetí Panny Marie
41 Veleslavnost blahoslavené Panny Nanebevzetí Panno, čas jest, nech žalosti
42 Mariánská dennice. Aneb o Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie Tak tehdy Matka nás nebožátka opouští?
43 První Panenské Nanebevzetí Ó Panno, božskou moudrosti ozdobená!
44 Staročeská třidcatina. Aneb slavnost Nanebevzetí Panny Marie Radůjte se, ó Čechové, mariánští sodálové
O Narození Panny Marie
45 Panenské narození Přešťastný den narození blahoslavené Panny
O Obětování Panny Marie
46 Mariánská obět. Aneb o obětování Panny Marie Mariji vyprovázejme do chrámu vstupujíci
O Zasnoubení Rodičky Boží
47 Zasnoubení Rodičky Boží Den tento jest veselosti, den lásky jest
Obecné o Matce Boží a k Matce Boží
48 Lilium mezi trním. Aneb nepoškvrněné početí Rodičky Boží Co se divíte? což prv nevíte?
49 Druhé nepoškvrněné početí Rodičky Boží Právě, že jsi nejkrásnější, jsi Maria nejčistější
50 Mariánský milovník Maria, Boží Matičko, poslyš
51 Mariánský rytíř Z celého srdce miluji, tebe, Maria, miluji
52 Mariánská kající hrdlička Poslyš, ó Panno milosti
53 Mariánské Ave Stotisíckrát pozdravuji, k tobě lásku obnovuji
54 Mariánské larmo Kdož mne může spokojiti?
55 Mariánské laskavé zakázaní Ej všickni, jenž milujete Mariji
56 Mariánská myslivost Mariánští milovníci, Matky Boží služebníci
 
TŘETÍ DÍL PÍSNÍ o umírajících a zemřelých pobožných křesťanův
57 Alarmo soudu všeobecného Den, hněvu den, ten hrozný den
  Tužebné pobožně umírajícího melankolie
58   Díl první Jak dlouho po tvém bodláku
59   Druhý díl Což nad věk náš bídnějšího?
60   Třetí díl Ach nechte tak, ó přátelé
61 Smrt – konec – zvonec Co smrt jest, chcete věděti?
62 Neskončená věčnost Ach běda mně, běda, odkud nic nevěda
63 Pobožně umirajícího Vale a Salve Poslední bije hodina
  Duše v očistcovém ohni
64   První díl Není, není v mé možnosti
65   Druhý díl Ó jazyku nezkrocený
66   Třetí a poslední díl Ach, že jsem se v šanc sadila
Zobrazení seznamu písní s komentářem objasňujícím přiřazení písní k jednotlivým svátkům v cyklu církevního roku.
Texty písní České mariánské muziky jsou uvedeny podle přepisu Antonína Škarky
v knize „Adam Michna z Otradovic – Básnické dílo“, Odeon, 1985.
 titulní strana  zobraz|skryj menu  rejstřík incipitů   rejstřík titulů